Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Foto: Björn Sjöblom

Presentationen SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!Sen SIKO:s årsstämma 2014 kan SIKO välkomna fler skärgårdsföreningar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2019 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2020-02-25


 

SIKO:s årsmöte 15-16/2 2020 - på Ornö

Program samt årsmöteshandlingar HÄR!

Styrelsen 2020

Medlemsföreningar 2020

SIKO välkomnar Möjaskärgårdens Företagarförening som blev invald på stämman 15/2 2020.

Representanter 2020


Nordiskt ungdomsläger, 12-15 år, i sommar

Nu söker SRF äventyrliga ungdomar mellan 12 och 15 år som vill åka på nordiskt ö-läger i den finska skärgården sommaren 2020.

I månadsskiftet juni/juli 2020 kommer ett läger för 24 ungdomar som bor på små öar utan fast landförbindelse (väg eller bro) i Danmark, Finland och Sverige att arrangeras. 

Sverige har åtta platser och dessa ges till dem som först anmäler sig. Läs mer om lägret på SRF:s hemsida.

Sista ansökningsdag är 15 mars. Mejla ansökan till info@skargardarna.se


Besöksnäring nytt fokus för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

2020 års hållbarhets- och skärgårdsbidrag kommer att fördelas till projekt inom hållbar regional besöksnäring. Mer HÄR!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.

Läs mer om Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag här!


1 februari 2020 flyttade WÅAB:s godsterminal från Västberga till Haninge!

Se Waxholmsbolagets hemsida, via länken här, för mer info!

WÅAB:s infobrev 2020-01-24 gällande fraktförändringar - till skärgårdsföretagare.

Se även WÅAB:s infobrev 2019-12-12 om godshanteringen!


SIKO:s projekt Skärgårdsmentor!

En undersökning och kartläggning av öarnas beredskap för att ta emot nyinflyttade. Projektledaren har under hösten 2019 besökt Möja, Utö, Sandhamn, Runmarö, Landsort, Nämdö, Ornö, Ingmarsö, Arholma, Tjockö, Gräskö, Svartsö och Gällnö.

Projektet finansieras av bidrag från Leader Stockholmsbygd och Region Stockholm.

Se bilder på SIKO:s FB-sida via länken här! (flera inlägg 15/10-17/11)

Workshop lördag 1 februari 2020!

Alla intressenter är inbjudna till en workshop lördag den 1 februari kl 11-14, i Hartwickska Huset på Söder.

Nedan en kort summering av ö-besöken, skriven av projektledare Malin (hela texten på SIKO:s Fb-sida 17/11):

Hur kan vi vända trenden?

Hur kan vi få fler barnfamiljer mfl att våga bo i Stockholms skärgård?

Prov-år är ett bra sätt tycker jag personligen. Men där måste vi lösa bostadsfrågan på både kort och lång sikt. Hur kan skärgårdskommunera hjälpa sina öar? Kommunerna har marker på öarna lite här och var - kan öarna och kommunerna göra gemensamma bostadsprojekt? Om vi går ihop borde projektering, inköp mm bli billigare. På kort sikt tänker däremot SIKO att vi med hjälp av projektet Skärgårdsflytten ska kunna matcha intresserade barnfamiljer/par/singlar/pensionärer med husägare på öarna som kan tänka sig att hyra ut.

Efter att ha besökt 13 av 14 kärnöar (Ramsö tackade nej till att delta i projektet) i Stockholms vackra skärgård så kan jag konstatera att många fördelar och nackdelar med att bo på en ö är desamma från ”Arholma till Landsort” men att öarna också skiljer sig väldigt mycket åt. Avståndet till fastlandet och om ön har skola eller ej påverkar mycket - utan att säga att långt avstånd skulle vara sämre (men då väljer öborna att jobba lokalt istället för att pendla).

Jag kan också konstatera att de flesta vi mött får en gnutta hopp i blicken när vi under våra samtal tillsammans drömmer om och planerar för en mer levande skärgård.

SIKOs Skärgårdsmentorprojekt går nu in i nästa fas där vi sammanställer all information som samlats in samt planerar för ett gemensamt möte med alla ö-representanter som vi träffat. Där hoppas vi tillsammans komma fram till en metod för hur öarna ska kunna ta emot nya ö-bor på bästa sätt samt hur man kan hitta sin lokala Skärgårdsmentor.

// Malin Wallner, projektledare Skärgårdsmentor


Mer Digital 2020!

Mer Digital-träffar som hittills är planerade för 2020: Kommunerna Vaxholm och Värmdö

Mer Digital är ett samarbete mellan Telia, Länsstyrelsen i Stockholm, Post- och telestyrelsen och länets skärgårdskommuner.

VAXHOLM 2020

PLATS: Kronängsskolans matsal, Ingenjörvägen 1, Vaxholm
DATUM/TID:
18 och 19 februari (välj ett av datumen) kl 15.00–18.00

ANMÄLAN: Ring till Vaxholms stad på 08-541 708 00 och ange vid vilket tillfälle du vill närvara samt, om du bor på en ö, att du behöver taxibåtstransport.

Ladda hem pdf:en för Vaxholm, med datum och tider här!

VÄRMDÖ 2020

PLATS: Kommunhuset, Gustavsberg Skogsbovägen 9–11
DATUM/TID:
18 mars (fullbokad) och 2 april, kl 14–17

PLATS: Ingarö - Ingarö Föreningslokal, Brunn intill idrottsplatsen
DATUM/TID: 19 mars, kl 14–17

PLATS: Runmarö - Runmarö Hembygdsgård, Uppeby
DATUM/TID: 25 mars, kl 15–18

PLATS: Hemmesta - Hemmestaskolan matsal, Motionsvägen 4
DATUM/TID: 26 mars, kl 16–19

PLATS: Möja - Möjahallen, Berg, Löka
DATUM/TID: 31 mars, kl 13–16

PLATS: Djurö - Djuröskolan matsal Sollenkrokavägen 41
DATUM/TID: 1 april, kl 15–18

ANMÄLAN: Kommunens växel 08-570 470 00. Uppge namn, adress och telefonnummer och välj den plats/datum som passar bäst.

Övriga kärnöar (med kringliggande öar) i Värmdö skärgård (Svartsö, Sandhamn, Nämdö) får åka taxibåt. Är du alltså intresserad av att bli upphämtad och avlämnad med taxibåt från närliggande ö? Uppge då detta när du anmäler dig!

Läs mer på Värmdö kommuns hemsida om projektet. Ladda hem pdf:en med datum och tider här!

Norrtälje och Haninge kommun har haft sina Mer Digital-träffar under 2019.
Se Haninge kommuns hemsida här! och Norrtälje kommuns hemsida här!


Länsstyrelsens enkät om sophanteringen på öarna!

Enkätundersökningen har pågått under januari månad 2020 och är nu avslutad. Över 2000 svar har inkommit och nu påbörjar Länsstyrelsen sitt analysarbete.Läs mer om Stockholms skärgårds avfallshantering nedan:

Tidningen Skärgården rapporterar att Länsstyrelsen nu gör en förstudie av avfallshanteringen för att ringa in problemen. Med hjälp av en enkät riktad till skärgårdsbor ska Länsstyrelsen kartlägga hur det fungerar – eller inte fungerar – på öarna.

Läs Tidn. Skärgårdens artikel via länken här!

Hur fungerar sophanteringen på din ö? Om enkäten:

Enkäten riktade sig till alla skärgårdsboende, både heltid-, deltid- och fritidsboende, samt företagare i skärgården. Bland frågorna fick man ta ställning till hur man upplever olika delar av avfallssystemet – från hushållsavfall till grovsopor och farligt avfall.

Läs hela infobrevet från Länsstyrelsen

En delrapport från Länsstyrelsen 2020-01-23

Mer om avfallshantering på öar och i glesbygd

Ett utdrag från SRF:s tidskrift Vi skärgårdsbor nr 3-2019, sid 22:

År 2009 genomförde Avfall Sverige - kommunernas branchorganisation för avfallshantering - en utredning om hur läget var i Sverige för avfallshantering på öar och i glesbygd. Förra året, 2019, var det dags att uppgradera denna rapport och Avfall Sverige gav uppdraget till Urban Earth Consulting. Ett första möte hölls den 12 september 2019 i Avfall Sveriges lokaler i Stockholm. Workshopen kompletteras med djupintervjuer och ska så småningom resultera i en ny rapport.

SRF:s arbetsgrupp Miljö & Energi deltog i workshopen och passade även på att skaffa eget underlag genom en webbenkät bland sina medlemsföreningar i hela landet, som resulterade i 38 svar vilka totalt handlade om 58 öar (ett flertal svar kom från Stockholms skärgård, SIKO:s anm). Enkätsvaren pekade på att lösningarna nästan är lika många som antalet öar. I stort är man ganska nöjd med sophanteringen men önskar fler sorteringsmöjligheter på öarna. Framförallt vill man sortera plast, papper, glas och metall.

Från och med 2021 skall det bli enklare för hushållen att källsortera. Huvudregeln blir att fler hushåll ska få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för restavfallet (hushållssopor) - eller i nära anslutning till hushållen. Hur detta skall genomföras ute på öar framgår inte av Naturvårdsverkets handledning. Det kommer antagligen bli heta möten mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), kommuner och entreprenörer hur detta skall lösas, avslutar Lennart Andersson sin artikel för Miljö- och Energigruppen, SRF.

Läs hela artikeln här!

Eller ladda hem Vi skärgårdsbor nr 3-2019 här (bättre kvalitet, artikeln på sid 22).


Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län

SIKO har 2020-01-05 skrivit ett yttrande över förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län, se HÄR!


Uttalande 14 november 2019

SIKO mycket tveksamma till att göra Stockholms skärgård till världsarv!

Efter att SIKO idag (14/11) deltagit i WWF:s frukostmöte är SIKO mycket tveksam till initiativet att göra Stockholms skärgård till ett världsarv. Frukostmötet visade tydligt att man inte tillräckligt bemödar sig om skärgårdsbefolkningens synpunkter. I den panel som diskuterade projekten världsarv och biosfärområde i skärgården saknades deltagare från skärgårdens organisationer.

Vidare kunde man inte heller tydligt redogöra för vad som egentligen menas med projektet ”Stockholms skärgård som världsarv”. Vilket geografiskt område talar man om? Vilka konsekvenser skulle det kunna få för skärgårdens utvecklingsmöjligheter? Skulle det bara bli ytterligare restriktioner och fler krångliga regler? De frågorna fanns det dessvärre inte utrymme för att varken ställa eller besvara.

Om man läser vad Riksantikvarieämbetet skriver i regeringsuppdraget för en nationell världsarvstrategi och vad UNESCO skriver om lokal förankring och skötsel av världsarv blir man än mer tveksam om ett så otydligt definierat område någonsin skulle kunna utses till världsarv.

SIKO är positiv till alla de initiativ som kan bidra till en positiv utveckling i skärgården, göra Östersjön friskare och renare eller rädda abborre och gädda. Vi tror emellertid inte att WWF:s ganska svepande förslag till att göra "Stockholms skärgård till världsarv" i sin nuvarande form kan få några positiva effekter för skärgårdens befolkning.

Ulf Westerberg

Ordförande SIKO


Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019

Länsstyrelsen uppdaterar förtjänstfullt publikationen varje år, ladda hem den via länken här!


Reviderat meddelande 2019-08-19:
Konstruktiva samtal utvecklar föreningslivet i Österåkers skärgård

Vid samtal mellan boende på Särsö, Husarö, Äpplarö, Ingmarsö, SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och Skärgårdarnas Riksförbund diskuterades hur områdets frågor bäst kan representeras i kommun, region och nationellt.

En av SIKO:s medlemsföreningar (Mellanskärgårdens Intresseförening) har under några år haft liten verksamhet varför mötet beslutade att göra en omstart på denna förening och inrikta föreningens arbete mot Österåkers skärgård.

För att utreda intresset kommer en interimistisk styrelse under hösten att ta fram en agenda till det kommande årsmötet samt förslag till revidering av stadgarna.

Datum för årsmötet är ännu inte bestämt. 

Mellanskärgårdens Intresseförenings stadgar (2009-10-17), finns här! 

Kontaktperson: Ville Öhman, Särsö: sarso0108@gmail.com


Projektet 300-årsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019 Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019

Håll utkik efter föredrag och utställningar i Stockholms skärgård denna sommar.

En sammanställning av sajter och info finns på Skärgårdsbryggan här!


Se ämnesraden PRESS för tidnings- och webbartiklar, tipsa gärna om öppna länkar där SIKO finns med.

Omflyttning av äldre matrial på SIKO:s hemsida har skett (allt finns dock kvar).


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO. Föreningens stadgar ska stämma överens med SIKO:s stadgar. En ansökan mejlas till SIKO:s ordförande. Beslut tas en gång per år på SIKO:s årsstämma.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund. Se info om SRF på SIKO:s hemsida här!


Möten mm!

Skärgårdshavets vinterträff

2020-02-28

I samband med Skärgårdshavets vinterträff arrangerar WWF en studieresa 26-29/2 till Skärgårdshavets biosfärområde (Åbo skärgård). Med på resan är representatanter från SIKO, Skärgårdsföretagarna, Länsstyrelsen och WWF.

Torsdag 27/2 besöks Brännskär, Ytterholm och Skärgårdscentrum Korpoström.

Fredag 28/2 Vinterträffen:

Programmet här!

Mer om Skärgårdshavets biosfärområde HÄR!

Facebooksida HÄR!

SIKO AU-möte

2020-02-25

Skype kl 19

Dagordning här!

Årsmöte Mellanskärgårdens Intresseförening

2020-02-22

MSIF, Mellanskärgårdens Intresseförening, håller årsmöte på Möja lördag 22/2.

Plats och tid: Wikströms Fisk i Ramsmora, kl 13.30 - i syfte att avveckla föreningen.

Mer info på mejl britt@vahine.se eller tel: 070-539 73 23

SIKO årsmöte 15-16 februari

2020-02-15

Ornö skärgårdshotell

Lördag-söndag 15-16/2

Mer info finns här!

SKVVF på M/S Gabriella, Viking Line

2020-02-07

Styrelsemöte samt workshop med beredningsgruppen:

  • Hur kan SKVVF arbeta för renare vatten?

Minnesanteckningar och presentationer här!

Regionala skärgårdsrådet

2020-02-06

Landstingshuset kl 11-14

Dagordning här!

Nytt från Länsstyrelsen!

2020-01-21

Länsstyrelsens första nr av Landsbygd i Centrum finns nu tillgänglig digitalt!

Läs den på webben här!

LiC, nr 1-2020

Seminarium för en mer hållbar skärgård

2020-01-15

Årsmöte Skärgårdens Trafikantförening!

2020-01-09

Foto: Nilla Söderqvist

2019-12-31

SIKO tackar för året som gått då vi dessutom fått äran att fira ett halvt sekel med skärgårdsfrågor i organiserad form! Nu lämnar SIKO 2000-talets första decennium och ser framåt, ett år i taget men också med visioner för kommande decennium.

Ta del av SIKO:s protokoll under 2019 som du hittar här! Kommande protokoll 2020 hittas på hemsidan här!

Kika också in på vårt möteskalendarium för 2019 och 2020 (som sakta men säkert fylls på...)

Och inte minst alla de externa möten och seminarium som SIKO deltar i. Rapporter, presentationer och remissvar i datumordning här!