Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Presentationen SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!Sen SIKO:s årsstämma 2014 kan SIKO välkomna fler skärgårdsföreningar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2019 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2019-12-09


 

SIKO:s projekt Skärgårdsmentor!

En undersökning och kartläggning av öarnas beredskap för att ta emot nyinflyttade. Projektledaren har under hösten 2019 besökt Möja, Utö, Sandhamn, Runmarö, Landsort, Nämdö, Ornö, Ingmarsö, Arholma, Tjockö, Gräskö, Svartsö och Gällnö.

Projektet finansieras av bidrag från Leader Stockholmsbygd och Region Stockholm.

Se bilder på SIKO:s FB-sida via länken här! (flera inlägg 15/10-17/11)

Nedan en kort summering av ö-besöken, skriven av projektledare Malin (hela texten på SIKO:s Fb-sida 17/11):

Hur kan vi vända trenden?
Hur kan vi få fler barnfamiljer mfl att våga bo i Stockholms skärgård?

Prov-år är ett bra sätt tycker jag personligen. Men där måste vi lösa bostadsfrågan på både kort och lång sikt. Hur kan skärgårdskommunera hjälpa sina öar? Kommunerna har marker på öarna lite här och var - kan öarna och kommunerna göra gemensamma bostadsprojekt? Om vi går ihop borde projektering, inköp mm bli billigare. På kort sikt tänker däremot SIKO att vi med hjälp av projektet Skärgårdsflytten ska kunna matcha intresserade barnfamiljer/par/singlar/pensionärer med husägare på öarna som kan tänka sig att hyra ut.

Efter att ha besökt 13 av 14 kärnöar (Ramsö tackade nej till att delta i projektet) i Stockholms vackra skärgård så kan jag konstatera att många fördelar och nackdelar med att bo på en ö är desamma från ”Arholma till Landsort” men att öarna också skiljer sig väldigt mycket åt. Avståndet till fastlandet och om ön har skola eller ej påverkar mycket - utan att säga att långt avstånd skulle vara sämre (men då väljer öborna att jobba lokalt istället för att pendla).

Jag kan också konstatera att de flesta vi mött får en gnutta hopp i blicken när vi under våra samtal tillsammans drömmer om och planerar för en mer levande skärgård.

SIKOs Skärgårdsmentorprojekt går nu in i nästa fas där vi sammanställer all information som samlats in samt planerar för ett gemensamt möte med alla ö-representanter som vi träffat. Där hoppas vi tillsammans komma fram till en metod för hur öarna ska kunna ta emot nya ö-bor på bästa sätt samt hur man kan hitta sin lokala Skärgårdsmentor.

// Malin Wallner, projektledare Skärgårdsmentor


Skärgårdarnas Riksförbund - SRF

Hemsidan, www.skargardarna.se, ligger sen en tid nere och till den är igång igen finns en del att hitta här:

SRF på SIKO-sajten här!

Se även SRF:s FB-sida: @SRF.SkargardarnasRiksforbund


Uttalande 14 november 2019

SIKO mycket tveksamma till att göra Stockholms skärgård till världsarv!

Efter att SIKO idag (14/11) deltagit i WWF:s frukostmöte är SIKO mycket tveksam till initiativet att göra Stockholms skärgård till ett världsarv. Frukostmötet visade tydligt att man inte tillräckligt bemödar sig om skärgårdsbefolkningens synpunkter. I den panel som diskuterade projekten världsarv och biosfärområde i skärgården saknades deltagare från skärgårdens organisationer.

Vidare kunde man inte heller tydligt redogöra för vad som egentligen menas med projektet ”Stockholms skärgård som världsarv”. Vilket geografiskt område talar man om? Vilka konsekvenser skulle det kunna få för skärgårdens utvecklingsmöjligheter? Skulle det bara bli ytterligare restriktioner och fler krångliga regler? De frågorna fanns det dessvärre inte utrymme för att varken ställa eller besvara.

Om man läser vad Riksantikvarieämbetet skriver i regeringsuppdraget för en nationell världsarvstrategi och vad UNESCO skriver om lokal förankring och skötsel av världsarv blir man än mer tveksam om ett så otydligt definierat område någonsin skulle kunna utses till världsarv.

SIKO är positiv till alla de initiativ som kan bidra till en positiv utveckling i skärgården, göra Östersjön friskare och renare eller rädda abborre och gädda. Vi tror emellertid inte att WWF:s ganska svepande förslag till att göra "Stockholms skärgård till världsarv" i sin nuvarande form kan få några positiva effekter för skärgårdens befolkning.

Ulf Westerberg

Ordförande SIKO


Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019

Länsstyrelsen uppdaterar förtjänstfullt publikationen varje år, ladda hem den via länken här!


Skärgårdsföretagare?

Fyll gärna i en enkät om företagarnas villkor i Stockholms läns landsbygd och skärgård.

OBS! Sista svarsdatum var 18 oktober 2019, men länken är ännu öppen.

Det är Region Stockholm som står för enkäten, som fylls i anonymt. Enkäten finns här!


Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.

Läs mer om Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag här!


Håll utkik framöver när erbjudandet dyker upp i länets övriga skärgårdskommuner - 2020.

Mer Digital 2019:

Norrtälje och Haninge kommun (m fl organisationer) har haft sina träffar.

Se Haninge kommuns hemsida här! och Norrtälje kommuns hemsida här!

Mer Digital är ett samarbete mellan Telia, Länsstyrelsen i Stockholm, Post- och telestyrelsen och länets skärgårdskommuner.


Reviderat meddelande 2019-08-19:
Konstruktiva samtal utvecklar föreningslivet i Österåkers skärgård

Vid samtal mellan boende på Särsö, Husarö, Äpplarö, Ingmarsö, SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och Skärgårdarnas Riksförbund diskuterades hur områdets frågor bäst kan representeras i kommun, region och nationellt.

En av SIKO:s medlemsföreningar (Mellanskärgårdens Intresseförening) har under några år haft liten verksamhet varför mötet beslutade att göra en omstart på denna förening och inrikta föreningens arbete mot Österåkers skärgård.

För att utreda intresset kommer en interimistisk styrelse under hösten att ta fram en agenda till det kommande årsmötet samt förslag till revidering av stadgarna.

Datum för årsmötet är ännu inte bestämt. 

Mellanskärgårdens Intresseförenings stadgar (2009-10-17), finns här! 

Kontaktperson: Ville Öhman, Särsö: sarso0108@gmail.com


Projektet 300-årsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019 Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019

Håll utkik efter föredrag och utställningar i Stockholms skärgård denna sommar.

En sammanställning av sajter och info finns på Skärgårdsbryggan här!


Se ämnesraden PRESS för tidnings- och webbartiklar, tipsa gärna om öppna länkar där SIKO finns med.

Omflyttning av äldre matrial på SIKO:s hemsida har skett (allt finns dock kvar).


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO. Föreningens stadgar ska stämma överens med SIKO:s stadgar. En ansökan mejlas till SIKO:s ordförande. Beslut tas en gång per år på SIKO:s årsstämma.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund.


Möten mm!

Exekutiva skärgårdsrådet

2019-12-11

Länsstyrelsen

Dagordning här!

SIKO styrelsemöte

2019-12-05

Styrelsemöte kl 09.30-11.30 i DN-huset. Därefter jullunch till ca kl 14.

Förslag dagordning här.

F.k. se även Skärgårdens Trafikantförenings skrivelse gällande T20 (trafikförändringar 2020).

Utsikt från DN-skrapan, dec 2019. Foto: Nilla Söderqvist

Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet

2019-11-28

Partnerskapsmöte, revidering av handlingsplanen.

Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Royal, kl 09.30-12

Anmälan samt program här!

Regionala skärgårdsrådet

2019-11-21

Landstingshuset, Kungsholmen

Förslag dagordning här!

SKVVF seminarium

2019-11-20

Öppet slutseminarium för hantering av toalettavfall från fritidsbåtar. Begränsat antal platser.

Se SKVVF:s FB-sida här!

Se programmet här!

Artikel i Tidningen Skärgården här!

SKVVF styrelsemöte

2019-11-15

Styrelsemöte samt studiebesök på Himmerfjärdsverket i Botkyrka.

Se SKVVF:s FB-sida, (15/11)

WWF Frukostmöte

2019-11-14

07.45 ombord på S/S Stockholm, Strandvägen

Världsarv/biosförområde i Stockholms skärgård? Är det möjligt?

Läs på Unesco.se om de 15 svenska Världsarven och om statens nyligen framtagna världsarvsstrategi, framtagen av Riksantikvarieämbätet på uppdrag av regeringen.

NSS och Coompanion

2019-10-29

Kooperativa lösningar för fler hållbara boenden i skärgården!

Öppet webbseminarium med Nordiska Skärgårdssamarbetet och Coompanion Östergötland.

Se inspelningen av webbinariet samt länkar HÄR!

Seminarium SKVVF

2019-10-11

Kontaktombudsmöt med Svealandskustens vattenvårdsförbund.

Vattendirektivet!

Hur ser lagstiftningen ut idag och hur kan den tillämpas?

Kort rapport från SKVVF - med seminariets presentationer - här!

Mer om Norra Ötersjöns vattendistrikt på Vattenmyndihetens hemsida här!

SRF:s representantskapsmöte på Ven!

2019-09-21

Ordförande Sune Fogelström talar under den viktiga punkten SRF:s förändringsarbete. Hur kan man nå fler och bättre resultat -ett krav från Tillväxtverket.

Foto: Nilla Söderqvost

Rapportering finns på Skärgårdsbryggan som blev en av de sista notiserna då representantskapsmötet beslutade att lägga ner Skärgårdsbryggan!

SIKO-Leva i skärgården!

2019-09-19

Med anledning av SIKO:s 50-årsjubileum sker en manifestation för särskilt inbjudna - i anslutning till Regionala skärgårdsrådet, se nedan.

Leva i skärgården

Kl 16-19 på Baltic Sea Science Center, Skansen.

OBS! Personlig inbjudan via mejl.

Se även SIKO:s nya frontsida:

Levande skärgård!

Regionala skärgårdsrådet

2019-09-19

Landstingshuset på Kungsholmen kl 11-14

Minnesanteckningar, presentationer samt Länsstyrelsens Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019 här!

Därefter var Regionala skärgårdsrådet inbjuden till Skansen och SIKO:s manifestation Levande skärgård på Baltic Sea Science Center, se ovan.

Ö för Ö på Landsort

2019-02-19

19-20 februari på Landsort.

Mer info här!

Rapport från mötet i Tidningen Skärgården här!

Om Länsstyrelsens omfattande projekt Ö för Ö här!

SIKO:s årsmötesdagar, dag 1

2019-02-15

PROGRAM FREDAG kl 15:

  • Mingel, bubbel och snittar!
  • 50-årsfirande med tillbakablickar, bildvisning, berättelser av tidigare ordföranden, och så 50 år framåt med SIKO.
  • Kl 19.00 Middag och fortsatt firande.

Läs gärna hyllningskrönikan till SIKO i Tidningen Skärgården via Skärgårdsbryggan här!

SIKO styrelsemöte

2019-01-16

Styrelsemöte nr 1, kl 14-17

Hartwickska Huset, Södermalm

Protokoll här!

Fr.v. Bo Tyrefors, Gålö, Urban Gunnarsson kassör, Svartnö, Björn Öberg, Landsort, Per Frideén, Ornö, Ulf Westerberg ordf, Möja, Göran Lagerström, Stavsudda, Britt Fogelström sekr, Möja, Lena Svenonius, Björkö, Ulla Larsson, Runmarö, Björn Sjöblom, Yxlan, Gunilla Söderqvist v.ordf. Nämdö. Foto: Lasse Söderman/Tidningen Skärgården

Tidningen Skärgården mötte upp före mötet för att ta en bild och intervjua ordf Uffe Westerberg.

Läs artikeln här!

Möte Skärgrårdsgruppen, Södra skärgården, på Utö!

2011-05-27

Minnesanteckningar och bilagor på Skärgårdsbryggan här!

SRF extra årsmöte samt
Medborgardialog Stavsnäs vinterhamn!

2011-05-22

SRF har valt ny styrelse.
Mer här!

Värmdö Hamnar bjöd in öbor i Värmdö kommun för medborgardialog ang Vision Stavsnäs vinterhamn.

Info till vänster.

Konferens Tillväxtverket!

2011-05-19

19-20 maj i Strömstad

Tillväxtorienterad samhällsplanering - exemplet delårsboende.

Arrangörer är myndigheterna Tillväxtanalys och Tillväxtverket i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Arena för Tillväxt.

Seminarium byanät!

2011-05-17

Djurönäset kl 9-12. Alla som har intresse av ett bredband i världsklass i skärgården bör komma på detta seminarium. SIKO, i samarbete med PTS och Länsstyrelsen, är arrangör och det är kostnadsfritt för deltagarna. Anmälan senast 16 maj.
Mer här!

SIKO Styrelsemöte!

2011-05-15

Nämdö hembygdsgård

Rapport från mötet här!


Protokollet här!

Hemåt mot Runmarö, Harö, Sandhamn, Möja, Svartsö, Söderöra, Blidö och Arholma. 

Och söderut mot Dalarö och Ornö.

Skärgårdstrafik-
vårtidtabellen!

2011-04-15

15/4-19/6

Redan nu finns vårtidtabellen för Waxholmsbolagets skärgårdstrafik på deras webbsida här!

SIKO Styrelsemöte!

2011-03-14

Skärgårdsstiftelsens kansli 

Protokollet här!

Vintermöte!

2011-03-08

SkärgårdensTrafikantförenings vintermöte i Hartwickska huset.

Här en kort rapport från mötet publicerat på Skärgårdsbryggan.

SIKO ÅRSMÖTE!

2011-02-26

Ett fyrtiotal skärgårdsbor kom med Waxholm II i strålande motljus över den isbelagda Mysingen till Sikos årsmöte.

Dagens digra program började med lunch på Utö Värdshus och fortsatte sen med att Utö kontakt och Intresseförenings Charlotte Schröder berättade om Utö och dess speciella historia som mycket kretsat kring gruvdriften men som under förra seklet även präglats av societetslivets glada(?) dagar. Därefter var det dags för årsmötet. Protokoll kommer så fort det är justerat. Efter mötet rapporterade Sune Fogelström om UROSS-projektet Småskalig Vintertrafik. Därefter fick vi en presentation av Skärgårdarnas Riksförbund och organisationens EU-projekt Skärgårds Leader (som inte ska blandas ihop med UROSS). SIKO presenterade också ett förslag på ett nytt intressant projekt: Skärgårdskunskap för politiker och tjänstemän som har skärgård som område, mötet gillade förslaget och SIKOs styrelse kommer att jobba vidare med detta.

På kvällen serverades vi en mycket god trerättersmiddag på Utö Värdshus och så småningom kom alla i säng för att sova lite innan det var dags för frukostbuffé och hemfärd.

Styrelsen tackar alla för deltagandet.


Info- och dialogmöte
Småskalig Vintertrafik!

2011-01-31

Kl 10.30
Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanering

Adress:
Västgötagatan 2, plan 5
Södermalm

För intressenter som deltagit i enkätundersökningen.
OBS! Obligatorisk anmälan för deltagande (projektet står för lunchkostnaden).

Enkätdokumentet som pdf  här!

Anmälan, absolut senast, 21 januari till Britt Fogelström.

SIKO Styrelsemöte!

2011-01-31

Kl 12.45
Samma lokal som ovan.

Kallelse och dagordning här!

Skärgårds Leader bjuder in till det andra Skärgårdsmötet!

2010-11-19

Träff på Orust för unga från alla landets skärgårdar.  All information finns här!

Seminarium KVVF!

2010-11-16

Svealands Kustvattenvårdsförbund presenterar InterReg IVA-projektet SEABED

Kort info här!

HÖSTMÖTE!

2010-11-14

Värmdö Bygdsgård kl 11-17

Kaffe och förmingel från kl 10.30. Mötet startar kl 11.

Alla som intresserar sig för frågor kring fastboendes situation i Stockholms skärgård hälsas varmt välkomna av styrelsen!

SIKO KICKOFF

2010-05-20

Den 16-17 maj 2010 åkte en stor del av styrelsen och några från medelmsföreningarna  med Viking Cinderella och hade 2 dagars givande konferens. Det diskuterades både historia och framtid inom SIKO.

Upprop till Skärgårdens Unga

 

2010-03-13

SURF är en förening för unga skärgårdsbor från hela Sverige. De har tagit fram en enkät som ska undersöka varför unga väljer eller inte väljer att bo i skärgården året runt.

Den riktas till alla unga som vistas i skärgården på ett eller annat sätt, om man bor hela året eller bara delvis. Med hjälp av enkäten kan de sammanställa och arbeta aktivt med att förbättra som krav och behov som finns för att få en levande skärgård, även i framtiden.

Därför vill de att så många unga som möjligt fyller i enkäten och dessutom delar ut den till så många vänner som möjligt, desto fler som svarar desto tydligare svar får man svar vad de behöver arbeta med.


Det finns två varianter, en för att fylla i via datorn och en pappersvariant. Via mail vill de ha enkäten senast den 15: e april och i pappersform senast den 24-25 april, adress finns i själva enkäten.

Enkät för dator

Enkät som brev

Årsmöte på Arholma

2010-02-08

Välkommen till årsmöte på Arholma den 27 februari. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Besök av Susanne Ortmanns från UROSS Leader. Båt från Simpnäs klockan 10.30

Ungdomsträff på Runmarö

2010-01-23

Det var unga bofasta i Stockholms skärgård som träffades för första gången och man bildade bland annat facebookgruppen Unga i Stockholms skärgård

Företagarnas dag

2009-11-23

Då många skärgårdsbor är medlemmar i både SIKO-föreningar och Företagarna Skärgården tipsar vi om en film från årets företagarmöte på Blidö.

Lyckat höstseminarium

2009-11-19

Höstseminariet i Vaxholm blev lyckat med många närvarande. Minnesanteckningar från såväl SIKO-delen som regionala rådets öppna möte kommer så småningom.

Lådna Lårn rivs

2009-11-01

Fortverket påstår att man inte talat med "dem det berör" utan drivit kampanj via media. De tycks ha glömt att vi redan 2004 höll första mötet med dem och återigen 2006 med Länsstyrelsens skärgårdsråd... Plus att ärendet varit upp på Amf1:s eget skärgårdsråd vid flera tillfällen!

Inbjudan höstseminarium

2009-10-31

Det handlar om livsvillkoren i skärgården nu och i framtiden

 

Leader microstöd

2009-10-23

Nu finns ansökningsblanketter för microstöden. Läs mer på UROSS hemsida

Entreprenörer sökes i mellanskärgården

2009-10-10

Nya möjligheter för Lådna Lårn och sambruk med försvaret. Entreprenörer sökes - kontakta SIKO om du vill veta mer

Skärgårdens trafikantförening

2009-09-22

SIKO deltar med två representanter.

Regionala skärgårdsrådet

2009-09-18

Höstens första råd på landstingshuset. SIKO deltar med fyra representanter

SIKO hjälper skärgårdsungdomar att söka Leaderbidrag

2009-09-01

SIKO väntar nu på Länsstyrelsens beslut kring exakt hur microstöd från Leader UROSS ska sökas. 20 000 kronor finns för ungdomars egna idéer och snabba beslut utlovas. Kontakta SIKO för mer information

Styrelsemöte på Blidö

2009-08-30

För att ge fler möjlighet att delta på styrelsemöten har man valt att denna gång förlägga mötet till en söndag. Många viktiga frågor på agendan så här inför höstupptakten.

Skärgårdsdag i Nynäshamn

2009-08-29

Exekutivkommitten sammanträder

2009-08-10

Angelägna frågor är kassaservicen och bostäder samt kommunikationer. SIKO deltar på mötet genom vice ordf Jan Olsén

RUFS 2010

2009-07-15

Utställningsförslaget för RUFS 2010 har nu färdigställts. Skriftliga synpunkter mottages fram till 30 oktober. Rapportunderlaget kan beställas från RTK - diskutera gärna lokalt i föreningarna!

Nytt möte för unga!

2009-07-10

Skärgårdarnas Riksförbund har anslagit medel för att skärgårdens unga ska kunna träffas. Nytt möte planeras i Grundsund i slutet av augusti. Deltagandet är gratis- Läs mer här

SIKO enda förening

2009-04-22

SIKO har som enda ideella förening fått en plats i skärgårdsrådets exekutivkommitté som hade sitt första möte i april. Kommittens ordförande är landshövding Per Unckel.

Regionala Skärgårdsrådet

2009-03-31

Vid ett välbesökt möte i Landstingshuset konstituerade sig äntligen det regionala skärgårdsrådet. Nästa steg blir Exekutivkommittens möte den 21 april

Information om Leader

2009-03-02

SIKO har fått ett dokument från nybildade Leaderområdet UROSS. Info om projektstöd m.m.Hämta PDF-filen här

Vision 2020

2009-02-27

SIKO:s remissvar till Skärgårdsstifltelsen är nu klart. Här kan du hämta det som PDF-fil

Årsmöte SRF

2009-02-21

Skärgårdarnas Riksförbund håller årsmöte på Visingsö den 21-22 februari. 

Årsmöte Leader

2009-02-18

Leaderområdet UROSS håller sitt första årsmöte den 18februari i Hemmesta på Värmdö. Hämta inbjudan här.

Läs mer på www.uross.se

Samarbete!

2009-01-20

SIKO deltog på Företagarna Skärgårdens styrelsemöte och man har nu beslutat om ett nära samarbete i gemensamma frågor. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från båda organisationerna för att se över frågan om skärgården som stödområde.

Nytt regionalt råd

2009-01-16

Den 16:e januari enades Länsstyrelsen, landstinget och skärgårdskommunerna samt skärgårdsorganisationer som SIKO och Företagarna Skärgården om en ny och mera sammanhållen organisation för att främja skärgårdens utveckling.
Ett regionalt skärgårdsråd kommer att göra det enklare att driva övergripande skärgårdsfrågor.
Mer detaljer kommer

Landshövdingen ang kassatjänster

2008-12-13

Den 12 dec skickade Per Unckel en hemställan till regeringen med krav omkompetterande upphandling om grundläggande betaltjänster för skärgårdsöar!

Läs hela brevet här