Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

Presentationen SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!Sen SIKO:s årsstämma 2014 kan SIKO välkomna fler skärgårdsföreningar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2019 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2019-11-19


 

SIKO mycket tveksamma till att göra Stockholms skärgård till världsarv!

Efter att SIKO idag (14/11) deltagit i WWF:s frukostmöte är SIKO mycket tveksam till initiativet att göra Stockholms skärgård till ett världsarv. Frukostmötet visade tydligt att man inte tillräckligt bemödar sig om skärgårdsbefolkningens synpunkter. I den panel som diskuterade projekten världsarv och biosfärområde i skärgården saknades deltagare från skärgårdens organisationer.

 

Vidare kunde man inte heller tydligt redogöra för vad som egentligen menas med projektet ”Stockholms skärgård som världsarv”. Vilket geografiskt område talar man om? Vilka konsekvenser skulle det kunna få för skärgårdens utvecklingsmöjligheter? Skulle det bara bli ytterligare restriktioner och fler krångliga regler? De frågorna fanns det dessvärre inte utrymme för att varken ställa eller besvara.

 

Om man läser vad Riksantikvarieämbetet skriver i regeringsuppdraget för en nationell världsarvstrategi och vad UNESCO skriver om lokal förankring och skötsel av världsarv blir man än mer tveksam om ett så otydligt definierat område någonsin skulle kunna utses till världsarv.

 

SIKO är positiv till alla de initiativ som kan bidra till en positiv utveckling i skärgården, göra Östersjön friskare och renare eller rädda abborre och gädda. Vi tror emellertid inte att WWF:s ganska svepande förslag till att göra "Stockholms skärgård till världsarv" i sin nuvarande form kan få några positiva effekter för skärgårdens befolkning.

 

Ulf Westerberg

Ordförande SIKO


SIKO:s projekt Skärgårdsmentor!

En undersökning och kartläggning av öarnas beredskap för att ta emot nyinflyttade. Projektledaren har just avslutat en turné då Möja, Utö, Sandhamn, Runmarö, Landsort, Nämdö, Ornö, 

Projektet finansieras av bidrag från Leader Stockholmsbygd och Region Stockholm.

Se bilder på SIKO:s FB-sida via länken här! (flera inlägg 15/10-17/11)

Nedan en kort summering av ö-besöken, skriven av projektledare Malin (hela texten på SIKO:s Fb-sida 17/11):

Hur kan vi vända trenden?
Hur kan vi få fler barnfamiljer mfl att våga bo i Stockholms skärgård?

Prov-år är ett bra sätt tycker jag personligen. Men där måste vi lösa bostadsfrågan på både kort och lång sikt. Hur kan skärgårdskommunera hjälpa sina öar? Kommunerna har marker på öarna lite här och var - kan öarna och kommunerna göra gemensamma bostadsprojekt? Om vi går ihop borde projektering, inköp mm bli billigare. På kort sikt tänker däremot SIKO att vi med hjälp av projektet Skärgårdsflytten ska kunna matcha intresserade barnfamiljer/par/singlar/pensionärer med husägare på öarna som kan tänka sig att hyra ut.

Efter att ha besökt 13 av 14 kärnöar (Ramsö tackade nej till att delta i projektet) i Stockholms vackra skärgård så kan jag konstatera att många fördelar och nackdelar med att bo på en ö är desamma från ”Arholma till Landsort” men att öarna också skiljer sig väldigt mycket åt. Avståndet till fastlandet och om ön har skola eller ej påverkar mycket - utan att säga att långt avstånd skulle vara sämre (men då väljer öborna att jobba lokalt istället för att pendla).

Jag kan också konstatera att de flesta vi mött får en gnutta hopp i blicken när vi under våra samtal tillsammans drömmer om och planerar för en mer levande skärgård.

SIKOs Skärgårdsmentorprojekt går nu in i nästa fas där vi sammanställer all information som samlats in samt planerar för ett gemensamt möte med alla ö-representanter som vi träffat. Där hoppas vi tillsammans komma fram till en metod för hur öarna ska kunna ta emot nya ö-bor på bästa sätt samt hur man kan hitta sin lokala Skärgårdsmentor.

// Malin Wallner, projektledare Skärgårdsmentor


Skärgårdarnas Riksförbund - SRF

Hemsidan, www.skargardarna.se, ligger sen en tid nere och till den är igång igen finns en del att hitta här:

SRF på SIKO-sajten här!

Se även SRF:s FB-sida: @SRF.SkargardarnasRiksforbund


Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019

Länsstyrelsen uppdaterar förtjänstfullt publikationen varje år, ladda hem den via länken här!


Skärgårdsföretagare?

Fyll gärna i en enkät om företagarnas villkor i Stockholms läns landsbygd och skärgård.

OBS! Sista svarsdatum var 18 oktober 2019, men länken är ännu öppen.

Det är Region Stockholm som står för enkäten, som fylls i anonymt. Enkäten finns här!


Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.

Läs mer om Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag här!


Håll utkik framöver när erbjudandet dyker upp i länets övriga skärgårdskommuner - 2020.

Mer Digital 2019:

Norrtälje och Haninge kommun (m fl organisationer) har haft sina träffar.

Se Haninge kommuns hemsida här! och Norrtälje kommuns hemsida här!

Mer Digital är ett samarbete mellan Telia, Länsstyrelsen i Stockholm, Post- och telestyrelsen och länets skärgårdskommuner.


Reviderat meddelande 2019-08-19:
Konstruktiva samtal utvecklar föreningslivet i Österåkers skärgård

Vid samtal mellan boende på Särsö, Husarö, Äpplarö, Ingmarsö, SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och Skärgårdarnas Riksförbund diskuterades hur områdets frågor bäst kan representeras i kommun, region och nationellt.

En av SIKO:s medlemsföreningar (Mellanskärgårdens Intresseförening) har under några år haft liten verksamhet varför mötet beslutade att göra en omstart på denna förening och inrikta föreningens arbete mot Österåkers skärgård.

För att utreda intresset kommer en interimistisk styrelse under hösten att ta fram en agenda till det kommande årsmötet samt förslag till revidering av stadgarna.

Datum för årsmötet är ännu inte bestämt. 

Mellanskärgårdens Intresseförenings stadgar (2009-10-17), finns här! 

Kontaktperson: Ville Öhman, Särsö: sarso0108@gmail.com


Projektet 300-årsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019 Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019

Håll utkik efter föredrag och utställningar i Stockholms skärgård denna sommar.

En sammanställning av sajter och info finns på Skärgårdsbryggan här!


Se ämnesraden PRESS för tidnings- och webbartiklar, tipsa gärna om öppna länkar där SIKO finns med.

Omflyttning av äldre matrial på SIKO:s hemsida har skett (allt finns dock kvar).


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO. Föreningens stadgar ska stämma överens med SIKO:s stadgar. En ansökan mejlas till SIKO:s ordförande. Beslut tas en gång per år på SIKO:s årsstämma.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund.


Möten mm!

Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet

2019-11-28

Partnerskapsmöte, revidering av handlingsplanen.

Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Royal, kl 09.30-12

Anmälan samt program här!

Regionala skärgårdsrådet

2019-11-21

Observera tiden: kl 10-13!

Landstingshuset, Kungsholmen

Förslag dagordning här!

SKVVF seminarium

2019-11-20

Öppet slutseminarium för hantering av toalettavfall från fritidsbåtar. Begränsat antal platser.

Anmälan via mejl här!

Se även SKVVF:s FB-sida här!

Se programmet här!

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte

2019-11-15

SKVVF styrelsemöte

2019-11-15

Styrelsemöte samt studiebesök på Himmerfjärdsverket i Botkyrka.

Se SKVVF:s FB-sida, (15/11)

WWF Frukostmöte

2019-11-14

07.45 ombord på S/S Stockholm, Strandvägen

Världsarv/biosförområde i Stockholms skärgård? Är det möjligt?

Läs på Unesco.se om de 15 svenska Världsarven och om statens nyligen framtagna världsarvsstrategi, framtagen av Riksantikvarieämbätet på uppdrag av regeringen.

SIKO au, nr 10

2019-11-04

Skypemöte kl 19

Protokoll här!

NSS och Coompanion

2019-10-29

Kooperativa lösningar för fler hållbara boenden i skärgården!

Öppet webbseminarium med Nordiska Skärgårdssamarbetet och Coompanion Östergötland.

Se inspelningen av webbinariet samt länkar HÄR!

Exekutivkommittén

2019-10-17

Länsstyrelsen

Dagordning här!

Seminarium SKVVF

2019-10-11

Kontaktombudsmöt med Svealandskustens vattenvårdsförbund.

Vattendirektivet!

Hur ser lagstiftningen ut idag och hur kan den tillämpas?

Kort rapport från SKVVF - med seminariets presentationer - här!

Mer om Norra Ötersjöns vattendistrikt på Vattenmyndihetens hemsida här!

SIKO styrelsemöte

2019-10-01

Styrelsemöte nr 6

Kl 14-17, Kvarnholmen, Nacka

Protokoll här!

SIKO au, nr 9

2019-09-23

Skype-möte kl 20-22.

Minnesanteckningar här!

SRF:s representantskapsmöte på Ven!

2019-09-21

Ordförande Sune Fogelström talar under den viktiga punkten SRF:s förändringsarbete. Hur kan man nå fler och bättre resultat -ett krav från Tillväxtverket.

Foto: Nilla Söderqvost

Rapportering finns på Skärgårdsbryggan som blev en av de sista notiserna då representantskapsmötet beslutade att lägga ner Skärgårdsbryggan!

SIKO-Leva i skärgården!

2019-09-19

Med anledning av SIKO:s 50-årsjubileum sker en manifestation för särskilt inbjudna - i anslutning till Regionala skärgårdsrådet, se nedan.

Leva i skärgården

Kl 16-19 på Baltic Sea Science Center, Skansen.

OBS! Personlig inbjudan via mejl.

Se även SIKO:s nya frontsida:

Levande skärgård!

Regionala skärgårdsrådet

2019-09-19

Landstingshuset på Kungsholmen kl 11-14

Minnesanteckningar, presentationer samt Länsstyrelsens Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019 här!

Därefter var Regionala skärgårdsrådet inbjuden till Skansen och SIKO:s manifestation Levande skärgård på Baltic Sea Science Center, se ovan.

Skärgårdstinget 2019

2019-08-31

Där skärgårdsbor möts!

Plats: Nynäshamns gästhamn

Tid: kl 13-16

Tema: Vattenvägar och sjötransporter

Skärgårdstinget arrangeras varje år, vartannat år i Nynäshamn och vartannat år på Dalarö. På tinget möts skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, experter och politiker för att samtala om aktuella skärgårdsfrågor.

Info, program mm via Skärgårdsbryggan.

Mälardalens rapport från årets skärgårdsting

Årets skärgårdsprofil - Lars Nyberg

Landsbygds- och skärgårdsstrategin

2019-08-23

Arbetsmöte kl 9-12, Region Sthlm

Plats: Rum Athena, våning 1, Norra Stationsgatan 69

Länk till infodokument här!

SIKO au, nr 8

2019-08-12

Skypemöte kl 19-21

Protokoll här!

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte

2019-06-18

SIKO deltar

Skärgårdsbåtens dag!

2019-06-12

SIKO styrelsemöte

2019-06-10

Styrelsemöte nr 4

Kl 10-13

Biblioteket i Fältöversten på Östermalm

Protokoll mm här!

Exekutivkommittén

2019-06-05

Länsstyrelsen

Minnesanteckningar och presentationer här!

Regionalt skärgårdsråd

2019-05-28

Kl 10-13 i Landstingshuset

Mötesanteckningar och presentationer här!

300-årsminnet av Rysshärjningarna 1719-2019

2019-05-18

Stor invigning av länets utställningar på Museet HAMN i Fisksätra.

Mer om lördagens program HÄR!

Nordiska Skärgårdssamarbetet!

2019-05-15

Färgfabriken kl 9-14.30

Konferens: Östersjöns interna fosforbelastning - Från ord till handling för återställande av den ekologiska balansen.

Anmälan senast 7 maj samt info/program HÄR!

Årsmöte Leader Stockholmsbygd!

2019-05-14

Styrelsen för Föreningen Leader Stockholmsbygd kallar härmed medlemmar och partnerskapet till årsmöte.

Datum: tis 14 maj 2019
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Norrtälje kommun, kommunhuset Estunavägen 14, Norrtälje

Program, årsmöteshandlingar och anmälan här!

Årsstämma SKVVF

2019-04-29

Svealands Kustvattenvårdsförbund håller sin årsstämma måndag 29 april kl 13-15 vid Saturnus konferens nära Slussen.

Mer här!

På stämman lanseras också Svealandskusten 2019:

Årsmöte SRF

2019-04-27

Skärgårdarnas Riksförbund håller årsmöte hela helgen i Söderhamn, Hemsköbornas hemvist, se bild nedan.

Rapporter kommer upp på Skärgårdsbryggan, med den senaste notisen överst.

Programmet här!

SIKO au, nr 6

2019-04-15

Skype kl 19-21

Protokoll här!

SIKO styrelsemöte

2019-04-06

Plats: Möja Idrottshall

Tid: kl. 10 – 16.30

Styrelsemöte, nr 3 + arbete med fokusgrupperna:

 • Tillväxt och boende
 • Skärgårdsskolor
 • Kommunikationer
 • Samhällsservice
 • Miljö och energi

SIKO:s arbetsgrupper, som ingår i fokusgrupperna, var inbjudna att delta.

Styrelseprotokoll här!

Ett välbesökt och mycket lyckat möte, mycket tack vare att SIKO anlitade taxibåtar för att det tidsmässigt skulle fungera för deltagarna.

 

SIKO au, nr 5

2019-04-02

Regionala skärgårdsrådet

2019-03-21

Exekutivkommittén

2019-03-12

SIKO au, nr 4

2019-03-04

Skype-möte

Protokoll här!

Samordingsmöte paketdistribution i skärgården.

2019-02-22

På Länsstyrelsen, SIKO deltar.

Möte om sjötrafiken, norra skärgården

2019-02-21

SIKO deltar.

Ö för Ö på Landsort

2019-02-19

19-20 februari på Landsort.

Mer info här!

Rapport från mötet i Tidningen Skärgården här!

Om Länsstyrelsens omfattande projekt Ö för Ö här!

SIKO:s årsmötesdagar, dag 2

2019-02-16

PROGRAM LÖRDAG:

 • 8.00 Frukost
 • 9.15 Årsmöte
 • 11.00 Utcheckning
 • 11.15 Konstituerande möte
 • 12.30 Lunch, därefter hemfärd

Årsmöteshandlingar HÄR!

SIKO:s årsmötesdagar, dag 1

2019-02-15

PROGRAM FREDAG kl 15:

 • Mingel, bubbel och snittar!
 • 50-årsfirande med tillbakablickar, bildvisning, berättelser av tidigare ordföranden, och så 50 år framåt med SIKO.
 • Kl 19.00 Middag och fortsatt firande.

Läs gärna hyllningskrönikan till SIKO i Tidningen Skärgården via Skärgårdsbryggan här!

SIKO au, nr 2

2019-01-28

Skypemöte kl 19-21

Protokoll här!

SIKO styrelsemöte

2019-01-16

Styrelsemöte nr 1, kl 14-17

Hartwickska Huset, Södermalm

Protokoll här!

Fr.v. Bo Tyrefors, Gålö, Urban Gunnarsson kassör, Svartnö, Björn Öberg, Landsort, Per Frideén, Ornö, Ulf Westerberg ordf, Möja, Göran Lagerström, Stavsudda, Britt Fogelström sekr, Möja, Lena Svenonius, Björkö, Ulla Larsson, Runmarö, Björn Sjöblom, Yxlan, Gunilla Söderqvist v.ordf. Nämdö. Foto: Lasse Söderman/Tidningen Skärgården

Tidningen Skärgården mötte upp före mötet för att ta en bild och intervjua ordf Uffe Westerberg.

Läs artikeln här!

Årsmöte Trafikantföreningen

2019-01-10

Kl 18.30, Hartwickska Huset på Södermalm. 

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons deltar.

Mer om Trafikantföreningen här!

SIKO au, nr 1

2019-01-08

Skypemöte kl 18.45

Protokoll här!

Gott Nytt skärgårdsÅr!

2018-12-31

Nyårsnumret av SRF:s Vi skärgårdsbor finns nu att läsa på webben här!

Stort tack för gott samarbete 2018!

Foto: Nilla Söderqvist

Exekutiva kommittén

2018-12-19

Möte på Länsstyrelsen

Minnesanteckningar här!

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte

2018-12-14

SIKO har två adjungerade platser i styrelsen.

I veckan beslutade Landstinget om ny styrelseordförande som tillträder 1 januari 2019.

Mer på Skärgårdsbryggan här!

SKVVF medlemsmöte

2018-12-10

Svealands Kustvattenvårdsförbunds kontaktombudsmöte med seminarium kl 9-15, flera intrassanta punkter på programmet.

Mer här!

Foton från seminariet här!

SIKO styrelsemöte

2018-12-04

Skansen kl 11.45. Mötet avslutas med julbord på Restaurang Stora Gungan.

Protokoll här!

Regionala skärgårdsrådet

2018-11-29

SIKO Au

2018-11-05

Skype kl 19-21

Protokoll här!

Sjötrafik-referensgruppen

2018-10-30

Kl 14.30-15.30, SL Lindhagensg 100, Stadshagen

Dagordning här!

Exekutiva skärgårdsrådet

2018-10-12

Länsstyrelsen kl 08-10

På agendan: 

Exekutivkommitténs strategiska arbete, lokal service på öarna, ö för ö och repli för repli, driftstöd och skärgårdsmedel, bostadsvisioner, framtida kommunikationer i skärgården, uppmärksammande av Rysshärjningarna för 300 år sen, vattenbristen på öarna.

Nästa möte är bestämt till 19 december kl 10-12.

Minnesanteckningarna från dagens möte här!

SRF repr-möte + arbetsgrupper

2018-10-05

Fre-sön 5-7/10

SRF:s representantskapsmöte samt arbetsgruppsträff på Kökar.

Anteckningar från dagarna på Skärgårdsbryggan.

Bryggråd, Trafikantföreningen

2018-10-04

Kl 18.30 Hartwickska huset, Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A

Mer på hemsidan här!

Elmia VA-mässan,
ETC Solpark

2018-09-25

SRF arbetsgrupp, med deltagare från SIKO, besökte Elmia VA-mässan i Jönköping 25/9 samt ETC Solpark i Katrineholm 26/9.

Rapport här!

Regionalt skärgårdsråd

2018-09-20

Landstingshuset, Roslagssalen kl 10-13.

Protokoll och presentationer här!

Styrelsemöte SIKO

2018-09-20

Landstingshuset på Kungsholmen.

Protokoll mm här!

Val till riksdag, landsting och kommuner

2018-09-09

SIKO styrelsemöte

2018-08-28

Svartsö, Abborrvass kl 11-15

Protokoll med bilagor här!

SIKO au

2018-08-23

Extra au, tfnmöte kl 20

Protokoll här!

Skärgårdstinget 2018, AlmeDalarö!

2018-08-18

Plats: Tullhuset och Tullhusparken på Dalarö!

TEMA: Dricksvatten i skärgården.

Tinget invigdes kl 12 med tal av miljö- och skärgårdslandstingsråd Gustav Hemming (C)

Programmet finns samlat i en notis på Skärgårdsbryggan här!

Arrangörer: Haninge kommun • Nynäshamns kommun • Södra Skärgårdens Intresseförening

Artikel i Tidningen Skärgården här!

SIKO au

2018-08-14

Au-möte på Möja

Protokoll här!

RUFS 2050

2018-06-13

Seminarium om RUFS 2050

kl 14.30 - 17

H2 Health hub, Hälsingegatan 45, Stockholm

Program här!

Ö för Ö/Ornö - återkoppling

2018-06-02

Landsbygdsseminarium RUFS

2018-05-29

Arrangeras av Landstinget.

Tid kl 09:30-15:00

Plats: Kårsta-Ekskogens bygdegård

Start med kaffe och macka kl 09:00

Info samt anmälan här!

SIKO styrelsemöte

2018-05-23

Regionalt skärgårdsråd

2018-05-17

Kl 10-13 i Landstingshuset.

Minnesanteckningar och presentationer här!

SIKO au

2018-05-15

Skype kl 19:30

Protokoll här!

Nordiska Skärgårdssamarbetet

2018-04-26

Presentation/redovisning av enkätundersökningen "Morgondagens skärgårdsbo".

Kl 9-14, Landstingshuset på Kungsholmen

Se livesändningen här!

Landsbygdsnätverket

2018-04-12

Naturturism på frammarsch!

Mer info här!

SIKO au

2018-04-10

Skypemöte kl 18.15

Dagordning här!

SIKO styrelsemöte

2018-03-28

Kl 10-14, Kvarngränd på Kvarnholmen

Protokoll här!

SRF Årsstämma

2018-03-24

24-25/3 Årsstämma SRF

Stämman fick på grund av rådande isläge ställa in Hasselö och flytta till fastlandet istället (Västervik).

Skärgårdsbryggan direkt-rapporterar från stämman:

Dag 1, lördag fm

Dag 1, lördag em

Dag 2, söndag fm

Vintermöte!

2018-03-15

Skärgårdens trafikantförenings Vintermöte.

Lignagatan 8 på Söder, kl 18.30

 • Åsa Tivelius, WÅAB, berättar om Nord-Sydlinjen mm
 • Skärgårdsbolagets vice VD och operative chef Ludvig Lindkvist berättar om företaget.

Boksläpp!

2018-03-07

Landstingshuset på Kungsholmen.

Ons 7 mars, kl 10.00‐12.15

SRF:s skolgrupp släpper sin geografi-
bok framtagen av elever och lärare från fjorton skärgårdsskolor. Från Seskarö i norr och Gräsö i öster, till Koster i Bohuslän i väster och Ven i söder.

Lärare och elever från Sankt Annas och Gräsös skärgårdsskolor medverkar och berättar om sina bidrag till geografiboken. Tillsammans öppnas bokpaketet med geografiboken och går att följa på YouTube här!

Tre författare berättar:

 • Helena Bross, Sverige
 • Pernilla Lindroos, Åland
 • Henrika Andersson, Finland

Alla tre är inbjudna till boksläppet för att beskriva sin väg till sitt författarskap och presentera några av sina böcker. 

Anmälan om att delta på plats sker till Eva Widlund

Pressmeddelandet här!

Exekutiva skärgårdsrådet!

2018-03-06

På Länsstyrelsen

Minnesanteckningar här!

Webbinarium!

2018-02-28

Idag deltog SIKO:s kontaktperson för sjötrafikfrågor i ett webbinarium, arrangerad av Landsbygdsnätverket. Föreläsarna sitter bänkade hemma framför datorn och gör sina presentationer och åhörarna, som anmält sig i förväg, deltar även de "hemifrån". Detta kräver förstås en snabb och stabil uppkoppling, då är det bara att tuta och köra. Åhörarna hade möjlighet att ställa frågor i en chat som sen togs upp för diskussion efter fikapausen.

Skärmdump: Nilla Söderqvist

Så här såg det ut när Britt Fogelström berättade om Stockholms kollektivtrafik i skärgården. Klicka för större bild.

Om webbinariet här!

Ta del av webbkonferensen i efterhand här!

SIKO au

2018-02-27

Skypemöte kl 19.30

Protokoll här!

SIKO på Sandhamn

2018-02-17

SIKO:s årsmötesdagar

Dag 2

Kl 09.00 Årsmöte Skärgårdsföretagarna

Kl 10.00 Årsmöte SIKO

Årsmöteshandlingar samt protokoll här!

Regionalt skärgårdsråd

2018-02-15

Landstingshuset,
Skärgårdssalen, kl 10-13

Reviderad dagordning här!

Minnesanteckningar m m här!

Skärgårdskonferens

2018-02-06

På Sydkoster 6-7/2
SRF i samarbete med Landsbygdsnätverket:

Kustnära småskaligt fiske och dess betydelse för lokalsamhället
Vattenbrukets möjligheter i livsmedelsförsörjningen
Lokal demokrati – Kosternämnden
Kommersiell och offentlig service i skärgården

Programmet finns på Skärgårdsbryggan här!

SIKO au

2018-02-06

Skypemöte 19-21

Protokoll här!

Speeddate med Infrastrukturministern

2018-01-31

Kl 9-12, Civilsamhällets organisationer träffar Tomas Eneroth. Calle Regnell, SIKO, deltar. Mer här!

SIKO styrelsemöte

2018-01-25

Kl 10-14 OBS! Ändrat datum.

Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39C

Protokoll här!

SIKO au-möte

2018-01-10

Plats: Folkets Hus Norrtälje
Galles Gränd 5

Protokoll här!

Gott Nytt År!

2017-12-31

Foto: Nilla Söderqvist

Ses och hörs på det nya året.

SIKO styrelsemöte

2017-12-11

Regionalt skärgårdsråd

2017-12-08

Årsmöte Trafikantföreningen

2017-12-07

Kl 18.30-21

SIKO au

2017-12-04

Skype-möte kl 19

Protokoll här!

RUFS-konferensen

2017-11-29

Läget i Stockholmsregionen.

Mer här!

Exekutivkommittén

2017-11-28

Länsstyrelsen.

Minnesanteckningar här!

Frukostakademin

2017-11-13

Artipelag kl 8-9-30

Digitaliseringen, Ashkan Fardost.

Program här!

SIKO styrelsemöte

2017-11-13

Kl 10-13, Länsstyrelsen

Start med Tomas Norberg, Länsstyrelsen: Ö för Ö-projektet och resultat av paketenkäten från i våras och hur vi kan gå vidare tillsammans med distributörerna. Därefter Claes Palmgren, bredbandssamordnare på Länsstyrelsen som berättar om sommarens mätningar av det mobila bredbandet i skärgården. Kolla Täckningskollen!

Protokoll och Nulägesanalys av paketservice i skärgården här!

Folkomröstning i Norrtälje kommun

2017-11-12

Man röstar om detta:

Vill du att Norrtälje kommun ska behålla och utveckla alla glesbygds-skolor samt upprätta ett kommunalt glesbygdsprogram med helhets-perspektiv över kommunens samtliga områden?

Förtidsröstning pågår...

Öppet möte om vintertrafiken tabell 12

2017-11-06

Ulf Westerberg, ordf SIKO och Åsa Tivelius, Sjötrafiksektionen höll i mötet. Till höger Lotta Ljungberg. Foto: Britt Fogelström, sekr SIKO

Plats: Lurkan, Ingmarsö

Ö för Ö på Runmarö!

2017-10-27

Runmarö Hembygdsgård

Fredag till lördag 27-28/10

Foto: Nilla Söderqvist, SIKO

Foto: Nilla Söderqvist, SIKO

Program här!

Om Runmarö, enl inventering här!

Artikel från dagarna här!

SRF-möten på Möja!

2017-10-26

SIKO au

2017-10-24

Skype kl 20.15

Protokoll här!

Seminarium: Betesmarker i skärgården

2017-10-19

Nordiska skärgårdssamarbetet bjuder in till seminarium som även streamas på webben.

Mer här!

SIKO styrelsemöte samt träff arbetgrupper!

2017-10-07

Istället för höstmöte i år träffades SIKO:s arbetsgrupper under en dag för att jobba vidare med arbetsformen som startades upp i november förra året på Svartsö.

Mer om SIKO:s arbetsgrupper här!

Styrelsemöte:

Protokoll med bilagor här! Bland annat info om Trafikverkets och Stockholms Handelskammares planer om "Nya" Horstensleden genom Stockholms ytterskärgård.

Plats: Rögrund

Tid: Kl 11-16, inkl lunch

SALTKRÅKAN RACE 2017

Vi hade turen att från vår mötesposition få se segelfartygen som deltog i racet. Det var mycket lite vind men på segelskutorna var det full fart då man hade fullt upp med att trimma segel.

Foto: Nilla Söderqvist

Frukostmöte TRF

2017-09-27

Nulägesanalys Landsbygd & Skärgård

Frukostmöte kl 8.00-9.00

Workshop kl 9.30-14.00

Open Lab, KTH

Mer om Skärgårdsstrategin här!

Läs SIKO:s remissvar här!

SIKO au

2017-09-26

Hjorthagen kl 19.

Protokoll här!

Exekutiva kommitten!

2017-09-21

Länsstyrelsen

Minnesanteckningar här!

Ö för Ö, Gällnö!

2017-09-15

Fredag-lördag, 15-16/9

Länsstyrelsens Ö för Ö på Gällnö. Mer här!

Regionalt Skärgårdsråd

2017-09-14

Kl 10.00-13, KTH Openlab

Minnesanteckningar och presentationer här!

SIKO styrelsemöte

2017-09-14

Kl 14.00-16.30 KTH biblioteket

Protokoll här!

SIKO au

2017-09-07

Skype-möte kl 19

Protokoll här!

Skärgårdsting i Nynäshamn!

2017-08-26

Årets Skärgårdsting, som arrangeras av Nynäshamn och Haninge kommun i samarbete med SIKO-föreningen Södra Skärgårdens Intresseförening, går av stapeln lördagen den 26 augusti 2017 i Nynäshamns gästhamn kl 12.30-15.30

Årets tema:

Det kustnära fisket.

Kl 12.30 inviger skärgårds-landstingsrådet Gustav Hemming (C) tinget.

Gustav Hemming inleder årets Skärgårdsting genom att påtala vikten av en stabil bofast befolkning för skärgårdens bästa. Foto: Nilla Söderqvist

Kl 14.30 - Kommunpolitisk debattpanel.

SIKO au

2017-08-13

AU-möte på Skype kl 19

Protokoll här!

Mälardalsrådet

2017-06-20

Kl 10.00-13.00

Nästa steg: Ett andra öppet möte för en fördjupad diskussion kring syfte, mål, engagemang och arbetsformer för ett eventuellt framtida maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.

Inbjudan här!

Skärgårdsmingel!

2017-06-15

Nybrokajen kl 16-19!

Inför säsongstart bjuder Nord-Sydliga linjens vänner in till Öppet Skepp på M/S Söderarm vid Nybrokajen i samarbete med Waxholmsbolaget. Presentation av linjens fartyg, broschyrer och turlistor. Hotell och serviceföretag från öarna längs linjen finns på plats samt Waxholmsbolagets trafikplanerare som ger förslag på rundturer. Intervjuer med båtluffarexperter. Vissångaren Bertil Olsson från Ornö underhåller!

Exekutivkommittén!

2017-06-15

Exekutivkommitens skärgårdsråd på Länsstyrelsen.

Kl 9-11

Protokollet här!

Skarvexkursion!

2017-06-12

Landstinget bjuder in till exkursion och diskussion om skarv i Stockholms skärgård.

Kl 11 från Östanå färjeläge med M/S Nordan.

Anmälan senast 7 juni till Christina Larsson. Anmälan ska innehålla uppgift om man önskar delta i lunchen och efterföljande presentation.

Inbjudan och info här!

Hur ska skärgården överleva?

2017-06-07

Radio Stockholm P4 bjuder in till samtal, tema: skärgården.

Plats: Ljusterö Torg

Kl 18-19.30 - livesändning

Mer här!

Landsbygdsministern på Sverigeresa!

2017-05-29
Pressen var på plats när Sven-Erik Bucht besökte Runmarö på sin Sverigeresa i landsbygden.
 
Ordf för SRF, SIKO och Skärgårdsföretagarna deltog och man tog upp frågor kring förmånsbeskattning av arbetsbåtar, bränslebeskattning,  strandskydd m.m.
 
På ministerns egen facebook-sida finns bilder från Runmaröbesöket. Skärgårdsskolor med fjärrundervisning på agendan. Även Runmarö Lanthandel och Skärgårdsslakt i Tavastboda på Värmdö fick besök.

SIKO au

2017-05-23

Skype kl 19-21

Protokoll här!

Skärgårdens landsbygdspolitik

2017-05-17

Seminarium i Norrköping.

Inbjudan och program här!

Rapporter här!

Årsmöte Leader Stockholmsbygd!

2017-05-11

Kl 18-20, kommunhuset, Värmdö kommun.

Kallelse och årsmöteshandlingar här!

Regionala skärgårdsrådet!

2017-05-04

I Landstingshuset på Kungsholmen.

Minnesanteckningar här!

SKVVF årsmöte 2017!

2017-04-26

Svealands Kustvattenvårdsförbund håller förbundsstämma kl 13-15 på Saturnus, Hornsgatan 15 på Söder.

Mer här och hur man anmäler ombud till stämman.

SIKO styrelsemöte!

2017-04-26

Försvarsmakten, Högkvarteret på Lidingövägen.

Försvarsmakten var inbjuden till SIKO:s årsmöte men fick förhinder. Så nu kommer SIKO till Försvaret.

Protokoll här!

2017-04-26 Foto: Nilla Söderqvist

Möte sjötrafikens referensgrupp

2017-04-11

Summering regionala klimatveckan

2017-04-07

Seminarium om den regionala klimatfärdplanen 2050.

kl 09-11, TRF Nora Stationsg.

Mer info här om förmiddagens program!

Läs också TRF:s nyhetsblad: Regionplaneblaskan här!

SIKO au

2017-04-03

Skype kl 15-17.

Protokoll här!

SKVVF styrelsemöte

2017-03-30

Kl 10-12, Fatburen på Söder.

Foto: Nilla Söderqvist

Till Svealands Kustvattenvårdsförbunds hemsida!

Ö för Ö - Sandhamn

2017-03-30

To-fre 30-31/3 2017

Ö för Ö på Sandhamn.

Inbjudan här!

Exekutivkommittén

2017-03-22

Skärgårdsråd, Länsstyrelsen

Minnesanteckningar här!

Skärgårdskonferens!

2017-03-17

Med nationell utblick.

Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Kungsholmen i Stockholm.

Lokal: Roslagssalen

Tid: Kl 10-16

Klicka för större bild.

Inbjudan som pdf här!

SIKO styrelsemöte

2017-03-14

Kl 13-17 hos Sjöpolisen, Nacka Strand.

Protokoll här!

SRF Årsmöte

2017-03-11

Visingsö 11-12/3

Årsmötesmapp här!

RUFS 2050

2017-03-09

Kl 9-14 (frukostmacka kl 08.30)

Workshop 2 som bygger på mötet, workshop 1, den 14/2 - där fokus ligger på landsbygd och skärgård.

Program och upplägg

09.00 Inledning, syfte, upplägg.

09.20 TRF: Bakgrund landsbygd – och skärgårdsstrategin

09.35 Återkoppling workshop 1

10.00 Bensträckare

10.10 Framtidsdialog

12.15 Lunch

13.00 Framtidsdialog forts.

13.30 Gemensam summering

14.00 Workshopen avslutas

SIKO au

2017-03-05

Skypemöte kl 16-18.

Protokoll här!

SIKO Årsmöte!

2017-02-25

Helgen 25-26/2 2017

Plats: Åtellet i Norrtälje

Anmälan till Urban senast 16/2.

Årsmöteshandlingar läggs in vartefter här!

Kallelsen/affischen som pdf här!

Regionala skärgårdsrådet!

2017-02-24

Landstingshuset kl 10-13

Mötesanteckningar här!

Minnesanteckningar från senaste mötet här!

SIKO:s representanter till regionala skärgårdsrådet hittas här!

Ö för Ö, Ornö

2017-02-16

To-fre 16-17/2 2017

Ö för Ö på Ornö, Kyrkviken.

Start 09.30 i Ornö Bygdegård, Kyrkviken.

Mer här!

RUFS 2050

2017-02-14

Kl 10-14

Med fokus på landsbygd och skärgård, workshop 1.

Inbjudan här!

Uppföljande workshop 9/3.

SIKO au

2017-02-13

Skypemöte kl 19-21

Minnesanteckningar här!

Onlinesändning! Skogs- och Lantbruksakademien!

2017-02-09

Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård.

Online 9 februari kl 15.45-18.

Mer här!

Konferens Landsbygdsnätverket

2017-02-08

Den årliga nätverksträffen.

Landsbygdsnätverket bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län in till en interaktiv konferens med talare genom videolänk.

Plats: Länsstyrelsen, begränsat antal platser.

Tid: kl 12.30-15.15

Mer INFO här!

Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

2017-01-26

Mälardalsrådet bjuder, tillsammans med Sjöfartsverket, in till ett öppet möte för att diskutera möjligheterna med ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.

Kl 10-13, Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens hus i Stockholm

Mer här!

Kampen om kajerna i Stockholm!

2017-01-26

Sjöfartens betydelse för huvudstads-regionen är ovärderlig. Det handlar om varuförsörjning, varutransporter och persontransporter. Men sanningen är att Stockholms kajer har naggats i kanten meter för meter under många år.

Stockholms Handelskammare kl 8-9.

Mer här!

SIKO styrelsemöte!

2017-01-24

Plats: Landstingshuset.

Kl 10, SIKO au träff med TÖS/Blomman

SIKO styrelsemöte kl 11.30-15

Protokoll och bilagor här!

SIKO au

2017-01-11

Skype-möte kl 19-21.

Protokoll här!

Träffen med TÖS (Trafikgruppen Österåkers Skärgård) angående trafikförslaget "Blomman" är flyttad till tid längre fram.

God Jul & Gott Nytt År!

2016-12-24

Foto/form: Nilla Söderqvist

Årsmöte Trafikantföreningen

2016-12-15

Kl 18.30-21 i Hartwickska huset, Gästabudssalen.
S:t Paulsgatan 39 A

Till hemsidan.

Invigning av Karsholms brygga, Stavsudda-skärgården!

2016-12-11

Trafikbryggan Karsholms brygga, i mellanskärgården, är idag invigd.

Foto: Britt Fogelström, Möja

Mer om brygginvigningen på Skärgårdsbryggan här!

SIKO styrelsemöte!

2016-12-09

Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, kl 10-13

Träff med Tomas Norberg, kommersiell service. Diskussion: Post & paket, Ö för Ö mm.

Därefter styrelsemöte.

Protokoll med bilagor här!

RUFS-konferens!

2016-12-08

Läget i Stockholmsregionen 2016 - Fryshuset.

Foto: Nilla Söderqvist

Foto: Nilla Söderqvist

Mer här!

Styrelsemöte Skärgårdsstiftelsen

2016-12-08

Marknadsdag om bredband på landsbygden!

2016-12-06

Länsstyrelsen arrangerar en marknadsdag. Lyssna till marknadens aktörer.

Foto: Nilla Söderqvist

Plats: Scandig Star, Sollentuna

Mer här!

Skärgårdsråd exekutivkommittén

2016-12-06

Länsstyrelsen.

Senaste protokollet här!

SIKO au

2016-11-22

Skype-möte kl 18.30

Protokoll här!

SIKO styrelsemöte!

2016-11-12

SIKO:s styrelsemöte samordnas med SRF:s representantsskapsmöte 11-13/11 på Svartsö.

Tema: Skärgårdsföretagande

Inbjudan till SRF-mötet här!

SRF:s program här!

Minnesanteckningar från representantskapsmötet här!

SIKO:s styrelsemöte kl 17 12/11 på Svartsö.

Protokoll m fl dokument här!

BSPA

2016-11-10

Samverkansmöte på Länsstyrelsen.

Mer här!

SIKO au

2016-11-07

Skype-möte kl 19-20, förberedande inför SRF-SIKO-helgen på Svartsö kommande helg. Protokoll här!

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte!

2016-11-03

Skärgårdsstiftelsens kansli på Skeppsholmen.

Regionala skärgårdsrådet

2016-11-01

Landstingshuset Skärgårdssalen kl 10-13

Minnesanteckningar 2016-08-25

SIKO:s representanter till regionala skärgårdsrådet hittas här!

Minnesanteckningar samt mötets alla (8) presentationer inkl SIKO:s presentation (från höstresan) här!

RUFS-möte!

2016-10-27

Stad, land och natur 2050

Münchenbryggeriet kl 9-16

Mer här!

Au-möte

2016-10-23

Skype kl 19.30-21

Protokoll här!

Exekutiva skärgårdsrådet

2016-10-19

Kl 9-11, Länsstyrelsen

Minnesanteckningar här!

Möte Sjötrafik

2016-10-18

Möte med Sjötrafikens referensgrupp

Partnerskap Landsbygd

2016-10-17

Kl 9-13 på Länsstyrelsen

Mer om Partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet här!

RUFS-möte

2016-10-14

RUFS-möte kl 13-16. Remissvar och synpunkter

Mer här!

SIKO:s remissvar här!

Ö för Ö

2016-10-13

Två-dagars seminarium to-fre 13-14/10.

Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna.

Dag 1 Svartsö, Värmdö kommun

Dag 2 Ingmarsö, Österåker kommun

Inbjudan, info och bokning här!

Anmälan senast 6/10!

Tjuvkika på webbsajten Ö för Ö som är under konstruktion.

SIKO-höstresa!

2016-10-09

Höstmöte, en bussresa, på tema Ö-liv i insjö / ö-skolor / EU-stöd!

Sö-tis 9-11/10

Start på söndagen till Vinön i Hjälmaren-övernattning. Därefter Torsö i Vänern-övernattning. Avslutas på Statens Jordbruksverk i Jönköping innan avfärd hemåt.

Mer om resan här!

Au-möte 9/10: Protokoll

Styrelsemöte 10/10: Protokoll + bilagor

SRF arbetsgrupper

2016-10-01

Möte på Vinön lö-sö. Det går bra att komma redan på fredagen.

Vid denna träff på Vinön första helgen i oktober fokuserar SRF på arbetsgrupperna, precis som förra året på Hemsö. Det blir datautbildning, egen tid för arbetsgrupperna, gemensamma diskussioner om SRF:s arbete och en slutredovisning från varje grupp om aktuellt läge. Programmet börjar kl.10.00 på lördagen och slutar med en lunch på söndagen.
Detaljerat program presenteras senare.

Ta med egen dator/platta.

Inbjudan, med färjetider till Vinön, här!

SIKO au

2016-09-26

SIKO au skype-möte kl 19

Protokoll

SKVVF kontaktombudsmöte

2016-09-21

Fritidsbåtlivet och havsmiljön.

Heldagsseminarium med Svealands Kustvattenvårdförbund.

Mer här!

Trafikråd!

2016-09-20

Skärgårdens Trafikantförening kallar medlemmarna till trafikråd.

Kl 18.30-21 Hartwickska huset på söder.

Mer här!

RUFS-möte

2016-09-19

RUFS behöver civilsamhällets röst!

För att utveckla Stockholmsregionen i rätt riktning krävs insatser och kunskaper från alla delar av samhället. En särskilt viktig roll har civilsamhället, det är ni som bäst vet hur invånarna vill leva.

Under samrådet hoppas vi få in många synpunkter och inspel från civilsamhället, dessa skickas till landstinget senast den 30 september. Vi vill också höra hur ni ser på regionens utveckling. Därför bjuder vi in till detta möte. Här får ni en presentation av samrådsförslaget och ni får träffa ansvariga landstingsråd. Framför allt är det ett tillfälle att diskutera och ge er syn på vad som är viktigt att tänka på när det gäller utvecklingen i Stockholmsregionen.

Mer om RUFS-mötet

Tid: Måndag 19 september 2016 kl 17.00-20.00

Plats: Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm, möteslokal Bryggarsalen i Brygghuset.

Styrelsemöte SKVVF

2016-09-15

Svealands Kustvattenvårdsförbund.

Styrelsemöte 10-12

Styrelsen SKVVF

SIKO styrelsemöte

2016-09-01

Djurö räddningscenter kl 10-13

Presentation och visning av räddningscentret, därefter styrelsemöte.

Protokoll med SRF-bilagor

SIKO:s kontaktlista och ansvarområden här!

RUFS-möte med SIKO

2016-08-30

Möte på Möja / Program:

09.00 Hämtning i Sollenkroka:

Sollenkroka brygga, Djurö/Vindö Foto: Nilla Söderqvist
Båtresa med guidning av Möjaskärgården, infrastruktur, boende, kostnader mm / Sune Fogelström

09.45 promenad från Berg till Möjahallen.

10.00 kaffe och introduktion av SRF och SIKO.
SIKO:s hela presentation Skärgårdskunskap här!

Foto: Nilla Söderqvist

MÖTE - RUFS-arbetet, samrådsperiod, Strategiarbetet för länets landsbygd och skärgårdsområden. (Avbrott för lunch på plats)

14.00 Britt Fogelström guidar på Roland Svenssonmuseet med syfte att ge en kulturell fördjupad bakgrund som blev en fin avslutning på en konstruktiv dag med bra diskussioner samtidigt som skärgården bjöd på ett fantastiskt fint väder.

Foto: Nilla Söderqvist

14.55 Waxholmsbåt från Ramsmora till Sollenkroka. Därifrån buss till Slussen, ankomst ca kl 17.

Regionala Skärgårdsrådet!

2016-08-25

Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13
Landstingshuset, Stockholmssalen.

Foto: Nilla Söderqvist

SIKO:s representanter hittas här!

Förslag dagordning

Minnesanteckningar 2016-04-26

Skärgårdsting på Dalarö!

2016-08-20

Foto: Nilla Söderqvist

Tullhuset kl 13-16

Landshövdingen inviger Skärgårdstinget 2016

Foto: Nilla Söderqvist

Parallella seminarium:

• Strandskyddet - SRF/SIKO

Foto: Nilla Söderqvist

• Skärgårdsstiftelsen

• Hav & Vatten - Askölabbet

• Bredband - Länsstyrelsen

Foto: Nilla Söderqvist

Utställare, fika, lotteri och panelsamtal i Tullhusparken

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Nilla Söderqvist

Foto: Nilla Söderqvist

Moderator: Bo Malmsten

Arrangörer: Södra Skärgårdens Intresseförening, Haninge och Nynäshamns kommun

Flyer här!

SIKO au

2016-08-18

Skype kl 19

Protokoll här!

SIKO au

2016-06-20

Skype-möte kl 19

Protokoll här!

Manifestation i Norrtälje!

2016-06-18

Demonstration mot kommunens planer att lägga ner bygdeskolor. Bland annat Björkö-Arholma skola vilket på sikt kommer att utarma bygden och den delen av Stockholms skärgård istället för att utveckla platser där det går utmärkt bra att bo och verka på om det inte vore för detta ständiga hot om att lägga ner väl fungerande småskolor.

Läs artikel (11/6) om den planerade demonstrationen i Norrtelje Tidning här!

Läs Medborgarförslaget publicerat 14/6 i Norrtelje Tidning här!

Läs artikel (30/5) om stängningshotet av Björkö-Arholma skola i Tidningen Skärgården här!

Två grupper finns på Facebook:

Folkomrösta om glesbygdsskolor...

Vi som är emot Norrtälje kommuns skolförslag.

Läs också om Länsstyrelsens seminarium i våras med Nordiska Skärgårdssamarbetet:

"Framtidens skärgårdsskolor"

Med inledning av landshövding Chris Heister.

SIKO styrelsemöte

2016-05-26

Möja Idrottshall

Möte utan wifi, går ju det med.

Kl 10 Möte i Möjahallen

Kl 12 LUNCH

Fortsatt möte

Kl 14.45 Avfärd mot Ramsmora

Kl 15 Besök på Roland Svensson museet

Kl 16 Båt mot Sollenkroka från Ramsmora

Protokoll här!

Dagens program

Årsstämma x 2!

UROSS samt Leader Stockholmsbygd

2016-05-25

Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Handen

Kl 18 Leader UROSS sista årsstämma.

kl 18.30 är årsstämman avklarad.

Stämman har beslutat att föreningen Leader Uross är upplöst!

Kl 18.45 Leader Stockholmsbygds första årsstämma.

Kl 19.30 avslutades mötet och den nya Leaderföreningen har en nyvald styrelse, med Sune Fogelström som ordförande.

Möteshandlingar här!

SKVVF-Kontaktombudsmöte

2016-05-20

Kl 9.30-12 Fatburen KSL

Foto: Nilla Söderqvist

Förbundssekreterare Göran Andersson inleder.

Nordiska skärgårdssamarbetet!

2016-05-12

Kl 13-16 i Landstingshuset. Seminarium: Lokal service i skärgården.

 • Lars Nyberg (Länsstyrelsen) styrelseordf Nordiska skärgårdssamarbetet.
 • Michaela Haga (C), Österåkers kommun: Få vardagen att fungera - ett lokalt perspektiv.
 • Sune Fogelström, ordf Skärgårdarnas Riksförbund: Service i glesbygd i ett avreglerat land.
 • Eva Sörell, Näringsdepartementet: Hållbar landsbygdsutveckling, offentlig- och kommersiell service.
 • John Wrede, Brändö kommun, Åland: Näringslivsprojekt
 • Ryan Weber, research fellow, Nordregio: Presentation av det fria demografiska kartverktyget NordMap (finansierat av Nordiska ministerrådet).

Sammanfattning och presentationer här!

Se även SIKO-rapporter här!

SIKO au

2016-05-09

Möte kl 14, Östra stn.

Protokoll här!

Förbundsstämma SKVVF!

2016-04-28

Kl 10-12, Saturnus konferens, Hornsgatan 15.

Årsmöteshandlingar här!

Kort rapport här!

Regionala skärgårdsrådet!

2016-04-26

Kl 10-13 i Skärgårdssalen, Landstingshuset.

Dagordning här!

Foto: Landstinget

Se SIKO:s FB-sajt

Kort rapport här!

SIKO styrelsemöte

2016-04-21

Styrelsemöte torsdag 21 april på Tullhuset i Dalarö.

Protokoll här!

Därefter deltog några från styrelsen på fd styrelsledamoten Lars Olssons fina minnesstund i Ornö Bygdegård

Nekrolog här!

Central Baltic

2016-04-20

Årligt event, Upplands Väsby.

Program:

Projektfinansiering finns inom följande områden:

Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
- Nya kunskapsintensiva företag i mellersta Östersjöregionen
- Mer entreprenöriella ungdomar
- Större export från små och medelstora företag i mellersta Östersjöregionen till nya marknader

Hållbar användning av våra gemensamma resurser
- Natur- och kulturresurser som utvecklas till hållbara turistattraktioner
- Hållbart planerade och förvaltade marina områden och kustområden
- Förbättrad stadsplanering i mellersta Östersjöregionen
- Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön

Ökad tillgänglighet i regionen
- Förbättrade transportflöden av människor och gods
- Förbättrad service i redan existerande små hamnar för att bidra till regional mobilitet och turistutveckling

Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
- Fler människor som drar nytta av mer inkluderande samhällen i mellersta Östersjöregionen
- Mer sammanhållna yrkesutbildnings- och träningsprogram i mellersta Östersjöregionen

Årsmöte Trafikantföreningen!

2016-04-19

Årsmöte Skärgårdens Trafikantföreningen i Hartwickska huset

RUFS 2050, samråd och uppstartsmöte!

2016-04-19

Sammanfattning av uppstartsmötet här!

Landstingets politik i skärgården.

Foto: Nilla Söderqvist

Foto: Nilla Söderqvist

SRF årsstämma

2016-04-16

15-17/4 2016

Skärgårdarnas riksförbund. Arkö, Vikbolandet i Östergötland.

Om mötet här!
(Skärgårdsbryggan)

Artikel i Tidningen Skärgården här!

Avgående ordf. Bengt Almkvist, ny ordf. Sune Fogelström, foto: Björn Sjöblom

Arkö. Foto: Björn Sjöblom

Foto: Björn Sjöblom

Styrelsemöte SKVVF

2016-04-14

SIKO au

2016-04-05

Kl 19 via skype

Protokoll

Glad SkärgårdsPåsk
på er alla!

2016-03-26

Foto: Nilla Söderqvist

Vintermöte!

2016-03-15

Skärgårdens Trafikantförening, Hartwickska huset kl 18.30.
Mer här!

SIKO besöker medlemsförenings årsmöte!

2016-03-12

Årsmöte Södra Skärgårdens Intresseförening kl 10 i Tullhuset på Dalarö. SIKO:s ordförande Ulf Westerberg deltar.
Notera att SSIF står som värd för Skärgårdstinget 2016 och att själva tinget är flyttat till Dalarö. Datum: Lördag 20 augusti 2016.
Medlemsbrev här!

SIKO besöker medlemsförenings årsmöte!

2016-03-10

Björkö Arholma Skärgårdsförening. Årsmöte kl 19 i Simpnäs.

SIKO-representant deltog på årsmötet. Det informerades om SIKO:s arbetssätt och vilka frågor man jobbar med. Även info om Länsstyrelsens projekt Ö för Ö som samma dag gästade Möjaskärgården.
Föreningens medlemmar fick också se ett bildspel på ett holländskt konstnärsprojekt som avslutades på en liten ö utanför Simpnäs i mitten av november förra året, med anor från istiden. Mer här!
Alla bjöds på god hemlagad ärtsoppa.

På själva årsstämman valdes ny ordförande i Björkö Arholma Skärgårdsförening. Det blev William Olsson boende i Simpnäs.

Trafikantföreningen styrelsemöte

2016-03-08

SIKO besöker medlemsförenings årsmöte!

2016-03-05

Årsmöte Runmarö Intresseförening, ll 13 i Runmarö Hembygdsgård.

Intresseföreningen hade passat på tillfället att bjuda in kommunens projektledare för det påbörjade planarbetet för hamnområdet i Styrsvik.

En visionär arkitektritning av Styrsviksområdet. Längst till höger Värmdö kommuns projektledare Clas-Göran Herrgård som nu påbörjat detaljplanen. Foto: Nilla Söderqvist

Längst till höger kommunens projektledare Clas-Göran Herrgård. Samråd kommer att ske tidigast till hösten 2016. Mer om planförfarandet på kommunens hemsida här!

På årsmötet valdes Ulla Larsson till ordförande på två år. Ulla är även ledamot i SIKO:s styrelse.

Ulf (boende på Möja) och Nilla (boende på Nämdö) från SIKO informerade under övriga frågor och berättade också om Länsstyrelsens projekt Ö för Ö. Här fick föreningen tips om att se över de gemensamma intressena för ön som exempelvis att bevaka infrastrukturen kring Styrsviksplanerna och även se över de tidigare planerna för hyresbostäder på kommunens mark. En fråga som togs upp var att man behöver få hjälp att få bukt med vildsvinsbeståndet på ön.

Nilla, som kom tidigt på förmiddagen med Waxholmsbåten, mitt i grovsopslämningen som sker en gång per månad, fick en guidad bilrundtur med Ulla, kul att hinna se så mycket av ön. God lunch hemma hos Ulla och Björn blev det också, tack för det.

Talargåvan från Runmarö Intresseförening, pryder nu sin på Nämdö bibliotek (skolan). Foto: Nilla Söderqvist

SIKO årsstämma

2016-02-27

Solig och fin helg när SIKO och Skärgårdsföretagarna hade sina årsmöten på Skåvsjöholm konferens

Årsmöteshandlingar, protokoll samt presentationer här!


Tomas Norberg, pratar Ö för Ö-projektet. Till vänster syns Bengt Almkvist, ordf SRF samt Sune Fogelström, ordf Leader Stockholmsbygd. Foto: Nilla Söderqvist

Tomas Norberg, Länsstyrelsen berättar om inventeringen Skärgårdsfakta som uppdateras en gång per år.

Sune Fogelström, info Leader Stockholmsbygd. Foto: Nilla Söderqvist

Sune informerar om Leader Stockholmsbygd. Bli medlem och delta på första årsmötet 25/5 då styrelsen ska väljas. Medlemsavgift 0 kr.

Gustavs talarpresent, Gösta. Foto: Gustav Hemming

Gustav Hemming informerade om RUFS mm. Inget foto på Gustav tyvärr men en fin bild på talargåvan.

Mötesdagarna över för denna gång. Foto: Nilla Söderqvist

SIKO besöker medlemsförenings årsmöte!

2016-02-23

Utö- Kontakt och Intresseförenings årsmöte i Utö skola kl 19.

Foto: Nilla Söderqvist

Nya styrelsen konstituerar sig efter att årsmötet är avklarat, vi har fikat och mumsat i oss semlor.

Nilla Söderqvist från Nämdö, v ordf i SIKO, gästade årsmötet och berättade lite om vad SIKO gör och hur vi kan samarbeta med våra medlemsföreningar i skärgårdsfrågor. Aktuella frågor för Utö- Kontakt och Intresseförening är bland annat skolfrågor och försvaret.

Mer på Skärgårdsbryggan här!

Seminarium, Nordiskt skärgårdssamarbete

2016-02-16

Skärgårdsskolor i samarbete. Final! Seminarium kl 9-15 på Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm.

Rapport här!

Och på Bryggan här!

SKUNK - modernt ungdomsarbete!

2016-02-12

Fre-sö 21-14/2 på Åland.

Välkommen på seminarium med temat modernt ungdomsarbete.

Seminariet bygger på att ungdomar, ungdomsarbetare och ungdomsengagerade möts och på olika sätt är delaktiga i seminariet.

Inbjudan/anmälan här!

SIKO au

2016-02-10

Skype-möte kl 19

Protokoll här!

SIKO besöker medlemsförenings årsmöte!

2016-02-06

Nämdö Hembygdsförenings årsmöte i Nämdö Hembygdsgård kl 14.

Uffe Westerberg från Möja, ordf i SIKO, gästade mötet och berättade vad SIKO arbetar med men fick även berätta om Möja företagarförening.

Mötet bjöds på fika och hembakta kaka. Efter mötet öppnade puben.

SKVVF styrelsemöte

2016-02-04

Exekutiva skärgårdsrådet

2016-02-03

På Länsstyrelsen.

Kort rapport här!

SIKO styrelsemöte

2016-01-26

Kl 11-14, Tullhuset, Dalarö

Protokoll med bilagor här!

SIKO au

2016-01-11

Kl 13-15 på biblioteket, Forum Nacka, studierum 2.

Au träffar representanter från Svartsörådet, som ansöker om medlemsskap i SIKO. Beslut tas på SIKO:s årsmöte 27-28/2.

Protokoll här!

Gott Nytt skärgårdsår!

2015-12-31

Passa på att se filmen från Strandskyddsdelegationens frukostseminarium där betänkandet redovisades. Längd 1 tim 15 min. Länken nedan 2015-12-17.

Nu finns också kompletterande dokument från Länstyrelsens projektdagar på Nämdö (Ö för Ö).

Och läs Skärgårdsbryggan som oförtrutet levererar skärgårdsnyheter trots helgerna.

GOD JUL!

2015-12-24

SIKO önskar alla skärgårdsinnevånare en god helg!

Läs gärna SIKO:s debattinlägg som publicerades i gårdagens Tidningen Skärgården.

Inlägget här!

Strandskydds-delegationens betänkande presenteras

2015-12-17

Fr vänster: Lärke Johns - delegationens ordf, Mikael Stamming - region Skåne, Bengt Germundsson - Markaryds kommun, Jan-Olov Westerberg - Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Nilla, SIKO

Sheraton Hotel i Stockholm.

Betänkandet presenterades och diskuterades på ett frukostseminarium. Seminariet filmades och är, liksom tidigare inspelade seminarier, upplagd på delegationens sajt där även mycket annat om strandskyddet finns att hämta - för alla!

Filmen och allt annat finns här!

Manifestation på Blasieholmen!

2015-12-10
Foto: FB, Bevara Blasieholmen-flytta Nobelbygget
Från kl 11.30 manifisterades upproret mot rivningen av befintliga byggnader inför byggplanerna av det nya Nobelhuset på Blasieholmen.
Publicerat på youtube den 12/12 2015:

Christopher O´Regan var en av talarna vid Manifestationen mot Nobelbygget på Blasieholmen den 10 december 2015. En stor skara åhörare hade samlats i snålblåsten för att demonstrera mot Nobelbygget och rivningen av det vackra k-märkta Tullhuset från 1876 och de båda sjömagasinen, den sista levande hamnmiljön i Stockholm.

Ta del av det 13 min långa talet här! Flankerad av protesttutande waxholmsfartyg.

Styrelsemöte Skärgårdsstiftelsen

2015-12-10

Skärgårdsstiftelsens styrelsemöte på Skeppsholmen.

Anna Waxin, tillträder som VD för Skärgårdsstiftelsen den 1 januari 2016. Foto: Skärgårdsstiftelsen

Anna Waxin, utsedd till VD för Skärgårdsstiftelsen.

Mer här!

SIKO styrelsemöte

2015-12-07

Kl 10-14 Möte på Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje.

Protokoll här!

Kaffe och macka före mötet. Välkommet då många hade rest långt. Foto: Nilla Söderqvist

Intressant guidning efter möte och julbordslunch. Urban guidade, Nilla fotograferade.

I avsnitt 12 av svt:s julkalender utspelas en del av händelserna på museet. Kolla på Svt Play

RUFS-konferens

2015-12-03

Partnerskapmöte

2015-11-27

Kl 10-15 på Länsstyrelsen

Partnerskap för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet.

Diskussionspunkter:

 • Handlingsplanen - revidering och beslutsomgångar
 • Stöden inom havs- och fiskeriprogrammet
 • Bredband - lägesbeskrivning
 • Kommersiell service
 • Information om de stöden som startar 2016
 • Livsmedelsstrategin
 • Leader - länsstyrelsens roll

Styrelsemöte SKVVF

2015-11-20

Regionalt skärgårdsråd

2015-11-17

Kl 10-13, Landstingshuset, Skärgårdssalen.

Dagordning här!

Minnesanteckningar från senaste
mötet 2015-09-17 här!

SIKO au

2015-11-10

Skype-möte kl 18.30

Au kommer bland annat att behandla en medlemsansökan från Svartsörådet (Svartsö) inför SIKO:s styrelsemöte 7/12.

Protokoll här!

Möte referensgruppen med Sjötrafikberedningen.

2015-11-09

Kl 15.30 SL, Lindhagensgatan 100

Ö för Ö, dag 2

2015-11-06

Fika och lunch på Rögrund.

Möte till kl 15.

Taxibåt till Stavsnäs avgår kl 15.30

Ö för Ö - Nämdö med omnejd, dag 1

2015-11-05

Start kl 09.30 från Stavsnäs vinterhamn med en båtrunda i Nämdöskärgården.

Lunch i Nämdö Hembygdsgård.

Möte

Middag och ev övernattning på Rögrund.

Uppdaterad info här!

Styrelsemöte Skärgårdsstiftelsen

2015-10-15

Skärgårdsstiftelsens kansli, Skeppsholmen.

Trafikråd

2015-10-13

Med Trafikantföreningen i Hartwickska huset.

Mer här!

Exekutiva rådet

2015-10-13

Länsstyrelsen

Kort rapport här!

SIKO styrelsemöte

2015-10-06

Kl 18-20, Åbo terminalen

Protokoll här!

Studieresa till Brändö, Ålands skärgård!

2015-10-04

4-7/10 med egen buss under hela resan.

Studieresan ersätter SIKO:s höstmöte.

Här en rapport från resan.

Fotoalbum från resan här!

Öppet hus på Räddninggscenter Djurö!

2015-10-03

Kl 11-15, Djuröhällsv 8, Djurhamn. Försäljning av enklare förtäring. Fri parkering.

Familjedag på Räddningscenter Djurö.

Se hela programmet här!

Invigning av Räddningscenter Djurö

2015-10-02

Kl 12-14, Djuröhällsvägen 8, Djurhamn. Enklare förtäring.

Förhandsanmälan och info här!

SKVVF styrelsemöte

2015-09-25

Kl 10-12, Svealands Kustvattenvårdsförbund

Dagordning

SIKO au

2015-09-25

Skype-möte kl 17

Protokoll här!

Regionalt skärgårdsråd

2015-09-17

Kl 09-12, Landstingshuset.

Kallelse och agenda.

Foto: Nilla Söderqvist

SIKO-möte med Strandskyddsdelegationen

2015-09-11

SIKO styrelsemöte

2015-09-05

Mötet började med lunch i Nämdö Hembygdsgård.

SIKO:s styrelse, Nämdö Sand 2015-09-05 Foto: Björn Sjöblom

Rundvandring i i Sand efter mötet.

Några stannade för att delta på kvällens pub i hembygdsgården.

Se hela inbjudan, tider och hållpunkter här!

Protokoll m bilagor här!

SIKO au

2015-08-16

Kl 18 på Möja

Protokoll här!

SIKO au

2015-06-23

Skype-möte kl 17

Protokoll här!

Styrelsemöte Skärgårdsstiftelsen

2015-06-15

På Ornö och så besökte man även Huvudskär.

SIKO-rapporter samt yttrande gällande samråd Stavsnäs Vinterhamn mm, här!

2015-06-15

Dalarö föröver. Foto: Nilla Söderqvist

Waxholmsbolaget har nu lagt upp en karta på rutten  här!

Tabellerna för Nord/syd-

linjen, 40A och 40B, och alla övriga sommarturlistor här!

På privat initiativ har en öppen facebooksida startats upp där alla aktörer på öarna har möjlighet att lägga upp info mm. Kolla in sidan och GILLA, om du inte redan gjort det.

Styrelsemöte SKVVF

2015-06-09

Första styrelsemötet med nyvald styrelse i Svealands Kustvattenvårdförbund. SIKO representeras av en ordinarie ledamot samt en suppleantplats.

Kl 10-12 på SKVVF:s kansli, Södermalmsallén 36

Egen hemsida här!

Skärgårdsråd AMF1

2015-06-08

SIKO styrelsemöte

2015-05-28

Kl 18-20 Hartwickska huset.

Foto: Nilla

Mötet startar med att Frida och Jessica berättar om resan till Finland som handlade om ung företagsamhet i skärgård, SIKO finansierade resan som ett led i sin ungdomsstrategi.

Protokoll här!

Exekutivkommitten

2015-05-21

Möte Länsstyrelsen

RUFS-konferens

2015-05-21

Kl 09-12 Storgatan 19, Stockholm

Dokumentation och dialog här!

Möte Leader Stockholmsbygd

2015-05-20

SIKO au

2015-05-18

Kl 10 Glashuset på Strandvägen

Protokoll

Arenakonferens 2015

2015-05-13

Strandskyddsdelegationens konferens på Nalen.

Filmsekvenser och presentationer från konferensen som speglar de komplexa frågeställningarna landsbygd vs stad här!

Kort SIKO-rapport här!

SKVVF Kontaktombudsmöte

2015-05-08

Årsmöte UROSS

2015-04-28

Kl 18.30 LRF:s lokaler, Franzéngatan 6 T-banestation Stadshagen (blå linjen).

Årsmöteshandlingar, program (info nästa programperiod) samt anmälan här!

Årsstämma SKVVF

2015-04-24

Årsstämma Svelands Kustvattenvårdförbund

Läs årsrapporten, finns att ladda ner här!

SIKO-rapport här!

Årsmöte Skärgårdens Trafikantförening

2015-04-21

Kl 18-30-21
Lokal Hartwickska huset, Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A.

Handlingarna finns i senaste medlemstidskriften Skärgårdstrafikanten. Efter årsmötet presenterar nya trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) sig själv samt berättar om trafiknämnden och skärgårdstrafiken.

Mer på trafikantföreningens hemsida, hur man blir medlem till exempel. Trafikantföreningen är en ideell förening som har stenkoll på alla båtlinjer i Stockholms skärgård med alla dess tilläggsbryggor, samt båtlinjerna i Stockholms innerstad.

SIKO styrelsemöte

2015-04-16

Kl 17-19, Hatwickska huset, Södermalm

Protokoll

RUFS regionmöte

2015-04-08

Foto: Nilla

Den 8 april hölls ett första regionmöte på Nalen, som en viktig del i arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
Fokus på mötet handlade om resultatet av aktualitets-bedömningen av RUFS 2010 samt hur vi ska stärka hållbarhetsperspektivet i arbetet med nästa plan.

För att ta del av alla presentationer samt de två publikationer som presenterades klicka här!

Programmet här!

SIKO au

2015-03-30

Skype kl 17,
Protokoll här!

Glad Påsk!

SRF årsstämma 2015

2015-03-28

Tjurkö, Blekinge. Årsstämma och program lördag-söndag.

Programmet här!

Dagordning här!

Foto: Björn Sjöblom, Yxlan

Se bildreportage på Skärgårdsbryggan!

SKVVF styrelsemöte

2015-03-13

Kl 10-12 i sal Brunnsviken, Södermalmsallén 36, 5 tr, hos SKVVF.

Dagordning här!

Vintermöte Trafikantföreningen

2015-03-10

kl 18.30-21, Hartwickska huset på Söder.

Läget och framtiden för sjötrafiken.

Möte Regionala trafiksförsörjnings-programmet

2015-03-10

Avser långsiktig utveckling av kollektivtrafiken.

SBU:s Båtting 2015 på båtmässan!

2015-03-04

Svenska Båtunionens seminarium kl 09-13. "SAMS på sjön"

Rapport här!

SIKO styrelsemöte

2015-03-02

kl 10-13, Landstingshuset, Kungsholmen, Södertörnssalen.

Protokoll här!

SIKO au

2015-02-20

Kl 09 via skype.

Protokoll

Informationsmöte om sjötrafikupphandlingen!

2015-02-19

Landstingshuset, för referensgruppen.
(Trafikantföreningen, SIKO m fl)

Skärgårdsdebatt, inbjudna politiker, SIKO och Företagarna Skärgården på Nässlingen

2015-02-16

Måndagens program för deltagarna från gårdagens årsmöten:

Kl 07.30-08.30
Frukost

Kl 09.00
SIKO resp Företagarna Skärgården konstituerar sin nya styrelser

Och för dagens nya deltagare:

Kl 10.00
Möte och paneldebatt med för dagen inbjudna politiker från landstinget och skärgårdskommunerna.

Mötet startar med att alla presenterar sig samt med några skärgårdsrelaterade presentationer:

Skärgårdskunskap - SIKO

Bo och verka i skärgården / Bredband - Sune Fogelström

Besöksnäring / Nässlingen - Johan Pedersén

PANELDEBATT med utgångspunkt från skärgårdsfrågorna ställda inför valet 2014 - moderator Bengt Almkvist, ordf SRF

Årsmöte SIKO och
Företagarna Skärgården på Nässlingen

2015-02-15

SIKO:s årsmötesdagordning
m fl dokument.

Plats: Nässlingen Konferens

Kl 14.00
Årsmöte Företagarna Skärgården

Kl 15.15
Årsmöte SIKO

Seminarium: Havsbaserade åtgärder för att minska övergödningens effekter

2015-02-12

Kl 09-15.45, Stockholms universitets Östersjöcentrum.

De Geer-salen, Geohuset.

Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum samlar tillsammans med Miljödepartementet och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) forskningen kring åtgärder för att möta konsekvenserna av övergödning i havet. En genomgång av pilotprojekt runt Östersjöområdet presenteras och diskuteras - är de en del av svaret för att lösa övergödningsproblemet?

Rapport här!

Exekutiva skärgårdsrådet

2015-02-10

Partnerskap för Landsbrygdsprogrammet

2015-02-05

Kl 09.30-13 på Länsstyrelsen.

Kaffe och lunchwrap serveras.

Fortsatta diskussioner kring den regionala handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet och Fiskeriprogrammet.

Program och anmälan här!

Möte SIKO-SSF:s seglarskola-Skärgårdsstiftelsen

2015-01-27

Kl 11 Skärgårdsstiftelsens kansli, Skeppsholmen

Att hitta ett samarbete med seglarförbundets tvååriga projekt "Gå på vatten".

Resultat: Att ta med segling på programmet i vår på Skärgårdsstiftelsens Grinda-dagen som även detta år kommer att bli av, med subventionerade biljettpriser på Waxholmsbolaget. Datum ej bestämt ännu.

Nordiska skärgårdssamarbetet och Nordiska ministerrådet!

2015-01-26

Nordisk konferens om ungdomars och unga vuxnas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården.

Hanaholmens kulturcentrum i Esbo (nära Helsingfors).

Kl 11-17

Mer info om konferensen  här!

SIKO finanserar resan för två ungdomar via Skärgårdsstiftelsens Young Voices´ nätverk. Mer från ungdomarna på Facebook här!

SIKO styrelsemöte!

2015-01-20

På Skärgårdsstiftelsens kansli, Skeppsholmen.

Kl 10-13

Protokoll

SIKO au

2015-01-08

SRF tar över Skärgårdsbryggan!

2015-01-01

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte

2014-12-18

RUFS-konferens!

2014-12-11

Läget i Stockholmsregionen 2014

Aula Medica, KI i Solna

Programmet här!

Charlotte Broberg, avg. ordf. och Gustav Hemming, tillträdande ordförande i landstingets nya tillväxt- och regionplanenämnd, öppar konferensen. Foto: Nilla

Hela programmet finns på en app som man kan ladda hem.

Sök efter RUFSAPPEN:
Här finns presentationerna utlagda under respektive programpunkt.

SIKO styrelsemöte

2014-12-08

Foto: Nilla

Flyttat från Ferkens gränd till fartyget Riddarfjärden,

Protokollet här!

Därefter julbord på Blidösund!

SIKO:s ordf Uffe Westerberg och Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming. Foto: Nilla

Trafikantföreningen

2014-12-04

Styrelsemöte

Träff om kulturturism

2014-11-28

Projektplaneringsträff

Gränsöverskridande projektidéer inom kulturturism i skärgården.

Kl 12-16.30 på Länsstyrelsen i Stockholm

Utveckling Stockholmsregionen

2014-11-21

Kollektivtrafikens betydelse för Stockholmsregionens utveckling.

Trafikförvaltningen, Landstinget, bjuder in till detta möte.

BSPA

2014-11-19

Samverkansmöte BSPA Stora Nassa - Svenska Högarna.

Länsstyrelsen kl 17-20

Program/inbjudan här!

SIKO au

2014-11-18

Skypemöte kl 19

Protokoll här!

Lanseringskonferens i region Stockholm

2014-11-12

Startskott EU-fonder 2014-2020

kl 10-13 Europahuset i Stockholm, Regeringsg. 65

Anmäl dig här!

SRF Representantskap

2014-11-09

Djurönäset kl 9-12

Ordf Bengt Almkvist samt verksamhetsledare Anetté Larm Johansson

SRF Representantskap

2014-11-08

Heldag Djurönäset från kl 9

Gustav Hemming kl 13

Program lör-sön här!

Kort rapport på Skärgårdsbryggan!

Regionala rådet

2014-11-06

Regionala skärgårdsrådet är tyvärr inställt. Nytt datum ej bestämt.

Öppningsseminarium för Central Baltic

2014-11-05

KL 09-16.30 Coor Conference Kobran, Telefonvägen 30, Hägersten

Program här!

Redan en projektidé? Kontakta Hans Bjurbäck eller Annika Claesson för en första konsultation.

Mer här!

Idéer, projekt, EU-pengar!

2014-10-30

UROSS bjuder in till diskussion "Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden ger möjlighet till finansiering". 30 oktober, Sättra by Bygdegård, kl 18-20.30.

Mer om träffarna i skärgårdskommunerna och hur du anmäler dig här!

Central Baltic konferens

2014-10-27

Invigningsseminarium - Contact Point Sweden North

kl 15-17 på Länsstyrelsen

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte

2014-10-23

Kl 10 Landstinget

Nyheter här!

SIKO styrelsemöte

2014-10-15

Kl 10-13 på Svealands Kustvattenvårdsförbund gemensamt med Företagarna Skärgården.

Förbundssekreterare Göran Andersson berättar lite om SVKKF innan styrelsemötet startar. Titta gärna in på hemsidan för dokument och rapporter!

Och hemsidan Svelandskusten här!

Protokoll samt bilaga yttrande utökat strandskydd tillsammans med Företagarna skärgården.

SIKO au

2014-10-02

På Visingsö.

Protokoll här!

Seminarium på Visingsö

2014-10-02

SIKO au lär sig om skype-konferenser, delade dokument mm, heldag på Visingsö arrangerat av SRF.

SIKO au, från vänster: Urban, Uffe och Britt Foto: Nilla

VAL 2014

2014-09-14

SIKO och Företagarna Skärgården har ställt ett antal skärgårdsrelaterade frågor till Landstingets politiska partier.

Landstingspolikernas
svar redovisas här!

Ladda hem SRF:s valnummer med riksdagspartiernas svar på skärgårdsfrågor.

Vi skärgårdsbor, valnummer september 2014 här!

Värmdö Företagardag

2014-09-11

Heldag i Porslinsfabriken, Gustavsberg. SIKO m fl delar monter med Företagarna Skärgården. 

Lotta Ljungberg från Ingmarsö, ordf i Företagarna Skärgården och Karin Almlöf från Sandhamn och med i organisationsgruppen som arrangerar mässan. Foto: Nilla Söderqvist från Nämdö, v ordf SIKO

Karin Almlöf och Lotta Ljungberg från Företagarna Skärgården i vår gemensamma och trivsamma monter som till och med fick pris som bästa monter.

Från vänster Uffe Westerberg, från Möja ordf SIKO, Sune Fogelström, Möja, lite skymd Pia Södergren, Harö samt med i BUD:s referensgrupp, Anna-Karin Hatt, Energi- och IT-minister (C), lite skymd en stressad assisten som hade koll på klockan samt längst till höger Lotta Ljungberg, Ingmarsö och ordf Företagarna Skärgården. Foto: Nilla Söderqvist, Nämdö och SIKO

IT-ministern Anna-Karin Hatt (C) lyssnar uppmärksamt på SIKO:s projektledare för BUD, Sune Fogelströms utläggning om öarnas fortsatta bredbandsutbyggnad.

Läs mer om företagarmässan, som återkommer varje år, här!

SIKO styrelsemöte

2014-09-04

Kl 10-13 på Hartwickska Huset på Södermalm.

Protokoll och bilagor här!

Ordinarie möte Sjötrafikberedningen

2014-09-02

Referensgruppen sammanträder samtidigt

Öppet sjötrafikråd

2014-08-29

SL:s huvudkontor kl 15-17

Lindhagensgatan 100

Mer här!

Öppet sjötrafikråd

2014-08-27

SL:s huvudkontor kl 15-17

Lindhagensgatan 100

Mer här!

Partnerskap för Landsbygdsprogrammet

2014-08-22

Länsstyrelsen kl 09.30-11-30

Inbjudan här!

Träff med Sjötrafikberedningen och referensgruppen

2014-08-21

SL:s huvudkontor kl 13-14.30

SIKO au-möte

2014-08-20

Stavsnäs Vinterhamn

Protokoll här

Glad midsommar!

2014-06-20

Ta det lugnt på sjön. Flytväst på och passa er för u-båtar.

Exekutivkommitten!

2014-06-18

Länsstyrelsen, Hantverkargatan, Kungsholmen

SIKO styrelsemöte!

2014-06-03

Blidö Värdshus kl 10, möte tillsammans med styrelsen för Företagarna skärgård. Efter en gemensam lunch hade man separata styrelsemöten.

Minnesanteckningar från det gemensamma mötet på Blidö

Protokoll styrelsemöte  SIKO

Foto: Björn Sjöblom

Ordförande Lotta Ljungberg och Ulf Westerberg hälsar alla välkomna. Till vänster Sune Fogelström som berättar om det nya Leaderområdet som är på gång.

Ett lyckat möte och i fortsättningen kommer föreningarna att ha liknande gemensamma träffar två gånger om året.

SIKO au!

2014-05-25

Telefonmöte kl 20.

Protokoll här!

Nordiska Skärgårdssamarbetet!

2014-05-13

Matchmaking-seminarium hålls på Länsstyrelsen i Stockholm, Hantverkargatan 29, kl 09.30-16

Sista anmälningsdag 30/4-14

Mer här!

Central Baltic 2014-2020!

2014-05-12

Träff och workshop inför kommande programperiod.

Programmet Central Baltic har tilldelats ca 1,2 miljarder i EU-medel och kommer att finansiera gränsöverskridande samarbeten med regioner i Sverige, Finland (inkl. Åland), Estland och Lettland.

Lokal: Summit Grev Ture, Grev Turegatan 30

Heldag från kl 08.30,

Frukost och lunch ingår.

Programmet mm här!

Anmäl dig här!

Regionala skärgårdsrådet!

2014-05-08

Invigning Hjälmö besöksgård!

2014-05-07

Skärgårdsstiftelsen bjuder in!

Mer här!

SIKO styrelsemöte!

2014-04-29

Kl 09-13, Skärgårdsstiftelsen, Skeppsholmen.

Protokoll här!

BUD-seminarium!

2014-04-25

På Ornö kl 10-15

För bredbandsföreningar i Stockholms skärgård

SKVVF årsmöte!

2014-04-25

Kl 10-12 Hornsg. 15

Mer här!

Trafikantföreningen årsmöte!

2014-04-24

kl 18.30-21

Hartwickska huset, Gästabudssalen.

Mer om Trafikantföreningen här!

Årsmöte och Framtidsmöte med UROSS!

2014-04-23

LRF:s lokaler, Franzéngatan 6, (Kungsholmen) Stockholm.

Kl 18 Årsmöte, därefter diskussion kring nyttan av leaderstöd där du bor.

Öppet möte! Alla välkomna!

UROSS bjuder på lite mat
och vill därför ha in anmälan
till verksamhetsledare
Susanne Ortmanns.

Programmet här!

Mer på hemsidan här!

Samråd om den framtida trafiken i Skärgården!

2014-04-08

Kl 18-19.30, Quality Hotel Winn, Haninge

Inom Trafikförvaltningen pågår en förstudie för hur landstingets krav och intressenters förväntningar på skärgårdstrafiken på bästa sätt bör omhändertas framgent...

Hela inbjudan här!

SIKO au!

2014-04-07

Möte hos ordf, Möja

Au-protokoll här!

SRF Årsstämma!

2014-03-22

Helgen 22-23/3 i Studsvik

SKVVF!

2014-03-21

Kontaktombudsmöte på söder.

Bland annat om kommande lag för toaavfall från båtar.

SIKO-rapport här!

Mer här!

Trafikantföreningen!

2014-03-11

Vintermöte kl 18.30-21

Hartwickska huset, Gästabudssalen

Läget och framtiden för skärgårdstrafiken

Mer här!

SIKO styrelsemöte!

2014-03-06

Kl 10 i Landstingshuset på Kungsholmen.

Protokoll här!

Samråd om den framtida trafiken i skärgården!

2014-03-05

Kl 18-20, Djurönäset Konferens & Hotell

Inom Trafikförvaltningen pågår en förstudie för hur landstingets krav och intressenters förväntningar på skärgårdstrafiken på bästa sätt bör omhändertas framgent...

SIKO-rapport här!

Båtmässan!

2014-03-05

Seminarium:

Båtting

Framtidens skärgård, politiskt samtal med representanter från alla landstingspartier, arrangerades av Skärgårdsstiftelsen med Jeppe Wikström som moderator.

Hela debattpanelen som ljudfil här!

Samråd om den framtida trafiken i skärgården!

2014-03-04

Kl 18-20, Waxholms biograf

Inom Trafikförvaltningen pågår en förstudie för hur landstingets krav och intressenters förväntningar på skärgårdstrafiken på bästa sätt bör omhändertas framgent...
Hela inbjudan här!

UROSS fokusgruppsmöte!

2014-02-25

I Handen.

SIKO-rapport här!

SIKO årsmöte!

2014-02-15

15-16 februari på Landsort.

Andra omröstningen av stadgeändringar med avsikt att öppna SIKO för fler skärgårdsföreningar.

SIKO styrelsemöte!

2014-01-20

Kl 10-12.30 hos Waxholmsbolaget på SL:s huvudkontor

Bofast i skärgården på ö utan bro eller statlig vägfärja? Waxholmsbolaget har en egen sida med info här!
Pdf med helikoptertrafiken vintern 2014 här!

SIKO laddar med fika hos SL

Protokoll här!

Styrelsemöte Skärgårdsstiftelsen!

2013-12-19

SIKO styrelsemöte!

2013-12-16

Möte kl 11-14 på Lilla Hasselbacken, södra Djurgården.

Protokoll, ö-rapport m m.

Frågeunderlag skärgårdspolitiska programmet här!

Regionala Skärgårdsrådet!

2013-12-05

Kl 10-12.30, Stockholmssalen, Landstingshuset

Minnesanteckningar och presentationer här!

Noterat ang vattenverksamhet: SIKO-rapport här!

RUFS-konferens!

2013-11-26

Södertörns högskola, Flemmingsberg.

Läget i Stockholmsregionen...

Mer här!

SIKO-rapport här!

Representantskapsmöte SRF!

2013-11-23

Lördag-söndag Zinkensdamm, Södermalm.

Rapporteringar från medlemsföreningar, projekt, nätverk och arbetsgrupper. Dessutom informeras mötet om det europeiska energiprojektet Smilegov.
Det blir även en inventering av hur bredbandsutbyggnaden ser ut i våra skärgårdar.

Styrelsemöte SKVVF!

2013-11-22

Svealands Kustvattenvårdförbund

Styrelsemöte kl 10-12 Södermalmsallén 36 på söder

Besök SKVVF:s nya hemsida här!

SIKO styrelsemöte!

2013-11-05

Kl 13 Landstingshuset, Kungsholmen.

Protokoll här!

Ö-rapport SSIF här!

Skärgårdslandstingsrådet
Gustav Hemmings skrivelse till Posten m fl här!
Till Skärgårdshandlarna här!

Konferens Young Voices!

2013-10-14

Ta del av skärgårdsungdomarnas egna förslag på förändringar och förbättringar i Stockholms och Ålands skärgård.

Skärgårdsbryggans rapport här!

Programmet här!

Slutseminarium!

2013-10-07

Skärgårdsstiftelsens projekt Green Islands har under snart tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls- och avloppsfrågor. Nu bjuder stiftelsen in till ett slutseminarium med spännande föredragshållare och redovisning av projektresultaten.

Kl 13-17, Lundqvist & Lindqvist S:t Clara

Anmälan till Anna Ehn, infoansvarig.

RUFS 2010!

2013-10-03

Är RUFS 2010 aktuell och användbar?

TMR bjuder in till diskussion och synpunkter kl 9-11. SIKO deltar.

Mer här!

Nästa diskussionsarbete med RUFS 2010 är 26 november 2013.

Manifestation - bevara skärgårdstrafiken!

2013-09-23

Från kl 13 utanför Landstingshuset på Kungsholmen. Arrangeras av fartygsbesättningarna. Flera organisationer är inbjudna att delta i manifestationen som Trafikantföreningen och SIKO.

Britt Fogelström, sekr SIKO, talade.

SIKO HÖSTMÖTE!

2013-09-21

Höstmötet i Möjahallen arrangerades i samarbete med Skärgårdsstiftelsens projekt Young Voices som hade sitt sista seminarium/läger redan från fredagen med skärgårdsungdomar från Ljusterö, Svartsö och Möja. (Young Voices redovisar sitt projekt den 14/10 2013, se särskild inbjudan och projektet avslutas i december 2013.)

Kajsa, Ljusterö och Pia, Harö i en av dagens övningar. Foto: Markus Newton Hedelin, Svartsö

Efter dagens övningar med Young Voices som resulterade i ett önskemål att YV drivs vidare i SIKO:s regi vidtog aktuella SIKO-ämnen.

Preliminärt protokoll här!

Regionala skärgårdsrådet!

2013-09-19

PTS - postservice i glesbygd!

Trafikråd, Trafikantföreningen!

2013-09-17

Kl 12-16 City Conferens Centre.

PTS och analysföretaget Stelacon bjuder in till workshop.

Kl 18.30 Trafikantföreningens Trafikrådsmöte. VD för SL och WÅAB Anders Lindström är inbjuden att tala.

BUD bredbandsmöte!

2013-09-16

Heldag i Nämdö Hembygdsgård. Erfarenhetsutbyte med 30 deltagare från hela skärgården inkl Länsstyrelsen.

Styrelsemöte Skärgårdsstiftelsen!

2013-09-09

Info innovationsprogram hösten 2013!

2013-09-05

Stockholms Visitors Board kl 10-12.

Skärgårdsstrategin - Hållbar utveckling bjuder in till info angående den nya nord-sydliga båtlinjen sommaren 2014.

Tidtabellen här! (som låg till grund för sjötrafikupphandlingen)

Konferens Svenska IALE!

2013-09-05

Konferens på Djurönäset hela dagen arrangerat av International Association for Landscape Ecology, Värmdö kommun är värd. Dagen avrundas med en paneldiskussion där SIKO:s Arne Griphult deltar - Behöver strandskyddet förändras? Nästa dag rundtur i Värmdö kommun med båt och buss för de som deltar båda dagarna.

SIKO au träff med Landstinget!

2013-09-03

Häromdan besökte miljöminister Lena Ek Möja, inbjuden av Stockholms landshövding Chris Heister. Idag är det dags för Shewen Nysmed från Landstinget att göra samma resa, inbjuden av SIKO. Waxholmsbåten går, för ovanlighetens skull, från Nybrokajen 08.15. Möja är en populär ö att visa upp, verkar det som.

Inslag från gårdagens ABC-Nytt här!

SIKO styrelsemöte!

2013-08-27

Kl 17 hos Sjöpolisen, Nacka Strand.

Protokoll här!

Representantskapsmöte Skärgårdarnas Riksförbund!

2013-08-17

17-18/8 Backafallsbyn på Hven

Tema Befolkningsutveckling och boende.

Rapport på Skärgårdsbryggan 20/8 2013

SIKO möte med YV!

2013-06-05

Möte med Sandra Löfgren, projektledare för Young Voices, på Skärgårdsstiftelsens kansli.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsens ungdomsprojekt i
Stångmärket nr 3-2013

SIKO styrelsemöte!

2013-05-25

Start med lunch kl 11, Furusunds Värdshus

Protokoll här!

Regionala skärgårdsrådet!

2013-05-23

Kl 10-12.30, Stockholmsalen i Landstingshuset

Minnesanteckningar och bilagor här!

Trafikantföreningen, årsmöte!

2013-04-23

Skärgårdens Trafikantförening firar 50 år.

Årsmöte och jubileumsfirande ombord på m/s Vindhem kl 18.30-21.

Stadsgårdskajen vid Slussen, kajplats 151.

Kallelse här!

Nordiska Skärgårdssamarbetet!

2013-04-15

Mariehamn, Åland.

Ungdomsfrågor på agendan

Hearing om strukturfonderna 2014-2020!

2013-04-11

Lokal Murgrönan, Länsstyrelsen kl 13.30-16

UROSS årsmöte!

2013-04-10

Kl 18 i Norrtälje kommunhus.

Årsmöteshandlingar här!

Styrgruppsmöte BUD2!

Bredband-Utbyggnad-Drift

2013-04-09

Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte!

2013-03-22

SIKO styrelsemöte!

2013-03-21

Styrelsemöte kl 11-15, Skärgårdsstiftelsens kansli på Skeppsholmen.

Protokoll här!

Regionala Skärgårdsrådet!

2013-03-20

Extrainsatt råd ang sjötrafikupphandlingen

Landstingshuset, Stockholmssalen
kl 15.30-17

Förslag dagordning här!

SIKO au!

2013-03-18

Trafikantföreningen!

2013-03-14

Vintermöte kl 18

Hartwickska huset, S:t Paulsg.

Rapport på Skärgårdsbryggan här!

SRF årsstämma!

2013-02-23

Lördag-söndag

Sundsveden, Östhammar.

Mer om mötet här!

Möte skärgårdens intresseorganisationer!

2013-02-19

Kl 12 i Glashuset på Strandvägskajen.

Press release!

SIKO konstituerande samt styrelsemöte!

2013-02-17

Djurönäset kl 08.30

Styrelsens konstituerande,
protokoll här!

Styrelsemöte, protokoll här!

SIKO årsmöte!

2013-02-16

Lördag-söndag 16-17/2 2013

Konferensanläggningen Djurönäset, Värmdö kommun.

Protokollet och övriga årsmöteshandlingar här!

En årsmötesrapport på Skärgårdsbryggan skriven av hedersledamoten Anne Forslund:

Håll till godo!

Regionala skärgårdsrådet!

2013-02-14

SIKO au!

2013-02-13

Telefonmöte kl 17

Protokoll

SIKO styrelsemöte!

2013-01-28

Kl 10-13.30 i Roslagssalen i Landstingshuset, Kungsholmen 

Protokoll

SIKO au!

2013-01-21

Kl 09-13, studierum 1 i biblioteket, Nacka Forum.

Protokoll med au:s förslag på stadgeändringarna.

Samrådsmöte med SL!

2012-12-14

Brev med Inbjudan

Kort SIKO-rapport:

Mötet hade fokus på den långsiktiga utvecklingen (till 2030) av skärgårdstrafiken enligt kollektivtrafiklagen.
Övergripande syfte är att främja regional tillgänglighet och tillväxt. Inriktningen är 9 replipunkter och 13 kärnöar, som är prioriterade.
Vi fick tillfälle att lyfta fram vad som är viktigt ur bofast-perspektiv, bl a:

 • replipunkter anpassade för godshantering och med tillgång till parkeringsplatser för bil och båt
 • inte flytta replipunkterna längre in i skärgården och därmed få tidsmässigt längre båtpendling

Förslaget kommer att remissas 
under våren och beslut tas 
i Trafiknämnden den 28 maj. 

(SL:s minnesanteckningar kommer... )


SIKO styrelsemöte!

2012-12-12

Möte på Postmuseum, Gamla Stan. Förslag på stadgeändringar, besök av Sandra Lövgren, projektledare för Skärgårdsstiftelsens EU-projekt
Young People Voices.

Protokoll här! 

Sandra Lövgrens ppt-presentation här!

SIKO au!

2012-12-06

kl 08.30 på Djurönäset.

Protokoll här!

SKVVF!

2012-12-05

Styrelsemöte Svealands Kustvattenvårdförbund.

Kallelse och föredragningslista här!

Möte SRF representantskap!

2012-11-30

30/11-2/12

Inbjudan och program här!

SIKO-rapport här!

Skolmöte Ornö!

2012-11-28

SIKO-rapport här!

Företagarnas dag!

2012-11-23

På grund av för få anmälda är evenemanget inställt!

 skärgården

SIKO au!

2012-11-21

Telefonmöte kl 19

Protokoll här!

Förberedande möte inför Regionala rådet!

2012-11-20

Länsstyrelsen kl 09.30-11

Representanter från SIKO, ÖS, Företagarna Skärgård samt Skärgårdshandlarna är kallade.

Minnesanteckningar här!

AMF1 Skärgårdsråd!

2012-11-14

Berga

SIKO:s rapport här!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien!

2012-11-08

Allemansrätten diskuteras och kan följas på webben kl 15.30-18. Ta reda på hur via Skärgårdsbryggan här!

RUFS-konferens!

2012-11-07

Kl 9-16 

Länk till RUFS egen hemsida på Landstinget här! 

SIKOs rapport här!

40-årsuppvaktning!

2012-11-06

På Centerpartiets kansli firas idag vårt skärgårdslandstingsråd Gustav Andersson, som fyllde 40 år 1 november.

GRATTIS! 

Höstmöte BSPA Stora Nassa, Svenska Högarna!

2012-11-06

Kl 17-20 på Länsstyrelsen
Minnesanteckningar och dokumentation här! 

SIKO:s rapport här!

SIKO au!

2012-10-31

Telefonmöte.

Protokoll här!

SIKO au!

2012-10-22

Extra möte på grund av omarbetning av SIKOs stadgar.

Protokoll här!

Trafikråd!

2012-10-18

Läget och framtiden för skärgårdstrafiken.

Anders Lindström - VD Waxholmsbolagets, Magnus Sillén - VD Stockholms Sjötrafik AB, Pia Södergren - ordförande SIKO.

Aktuell info från Skärgårdens trafikantförening.

Rapport från Skärgårdsbryggan här!

Möte ang svävare!

2012-10-09

SIKO au träff med Länsstyrelsens tillståndsenhet ang remisshantering av svävartillstånd och hastighetsbegränsningar i skärgården.

Minnesanteckningar här!

SIKO au!

2012-10-08

Telefonmöte.

Protokoll här!

Möte exekutivkommittén!

2012-10-02

Skärgårdssammarbetets exekutivkommitté sammanträder på Länsstyrelsen kl 10-12.

Kallelse och dagordning här!

Minnesanteckningar från 
senaste mötet
, via Skärgårdsbryggan, här!

Öppen Skärgård Marknadsdag!

2012-10-01

Teaterbåten vid Skeppsbron. 

Rapport Skärgårdsbryggan här!

Öppet Hus KBV Djurö!

2012-09-21

Kl 14-16, uppvisning av Kustbevakningens senaste tillskott i flottan: KBV 031 samt visning av övriga enheter, lokaler och miljöskyddsförråd på Djurö. 

SIKO deltog med representanter från au och överlämnade en bok till fartygsbiblioteket. Stiftelsens årsbok Skärgårdsliv.

Flera skärgårdsbor var på plats, bland annat Göran S från Skärgårdsbryggan (Runmarö) vars betraktelse man kan läsa här!

Riksmöte för vattenorganisationer!

2012-09-17

Seminarium 17-18 september på Djurönäset. 

Agendan här!

Styrelsemöte Svealands kustvattenvårdsförbund 18 september.

Dagordning här!

Hemsida till Sveriges vattenorganisationer här!

Höstmöte SIKO!

2012-09-15

Vi hade en fantastiskt fin Höstmötesdag på Artipelag i soligt och varmt väder.

God lunchbuffé, intressant guidning av byggnaden som leddes av byggets projektledare och till sist ett bra möte.

Minnesanteckningar och protokoll här!

Invigning av Läkarbåten Djurö vårdcentral!

2012-09-14

Konferens om allemansrätten!

2012-09-12

Naturvårdsverket bjuder in till diskussion.

Miljötekniskt seminarium i Helsingfors!

2012-09-12

Nordiska Skärgårdssamarbetet; Stockholm-Åland-Åbo-Nyland bjuder in till seminarium på Nylands förbund i Helsingfors.

Protokoll och alla presentationer under fliken Aktuellt på Skärgårdshavets samarbetsråds hemsida här! 

SIKO au!

2012-09-10

Kl 10.30-16 i Norrtälje.

Kl 12 lunch

Kl 13 besök av Tallink/Silja

Kl 14 besök av KBV

Protokoll här!

SRF jubilerar!

2012-09-01

Skärgårdarnas Riksförbund bildades 1982. Hela helgen samlades man på Rögrund för att ha möte och fira sina 30 år förstås.
Skärgårdsbryggans rapport här!

SRFs minnesanteckningar via Skärgårdsbryggan här!

Styrelsemöte SIKO!

2012-08-20

Skärgårdsstiftelsens möteslokal, Skeppsholmen

Protokollet här!

Rino Carlsson, Sjöpolisen och Pia Södergren, ordf. SIKO framför ett sjökort över södra skärgården i Skärgårdsstiftelsens möteslokal på Skeppsholmen. Foto: Nilla Söderqvist
Klicka på fotot för större bild.

SIKO au!

2012-08-06

Telefonmöte.

Protokoll här!

SIKO au!

2012-06-16

Au-möte hemma hos ordförande på Harö.

Protokoll här!

Bredband till Ingmarsö!

2012-06-06

Länsstyrelsen har fattat beslut om att stödja bredbandsutbyggnaden på Ingmarsö-Brottö och Finnhamn med 11,3 Mkr.

Österåkers Stadsnäts bolag kommer att bygga nätet i samarbete med Kustbandet och föreningarna på Ingmarsö.

Länsstyrelsen och SIKO besöker Nämdöskärgården!

2012-06-04

Länsstyrelsens avdelning, som jobbar med stöd till bland annat bredbandsprojekt, gör en båttur för att titta på hur det kan se ut för ett bredbandsprojekt i skärgårdsmiljö. 

Invigning av nya ångbåtsbryggan på södra Grinda!

2012-05-24

Den gamla bryggan på södra Grinda skadades svårt vid en påkörning sommaren 2010. Skärgårdsstiftelsen har under vintern låtit bygga en ny
tillgänglighetsanpassad brygga med stöd från Värmdö kommun, Stockholms läns landstings skärgårdsanslag och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Styrelsemöte SIKO!

2012-05-12

Lördag till söndag på Möja med övernattning på vandrarhem.

Protokollet här!

Vid Möja Hembygdsmuseum. Britt från Möja, Pia från Harö och Björn från Yxlan. Klicka på fotot för större bild.

SIKO au!

2012-05-03

Telefonmöte kl 19

Protokoll här!

Ombudsmöte Svealands Kustvattenvårdsförbund!

2012-03-28

Kl 13-15.30 SKL, Södermalmsallén 36

SIKO styrelsemöte!

2012-03-27

Landstingshuset, Södertörnssalen, kl 11.30-15.30

Protokoll här!

Resa till Bohuslän!

2012-03-15

Bussresan startar den 15/3 och till kvällen 17/3 är vi tillbaka igen.

Hela inbjudan här!

Nilla från Nämdö bloggar här:

AU SIKO!

2012-03-08

Båttinget tioårsjubilerar på Stockholms båtmässa!

2012-03-07

På båtmässan:
SBU o Sweboat bjuder in till det 10:e båttinget.

Inbjudan här!

Minnesanteckningar från förra årets ting här!

Kassaservice och betaltjänster i skärgården efter sommarsäsongen 2012!

2012-03-07

Länsstyrelsen, Sessionssalen. SIKO var på plats tillsammans med inbjudna aktörer i skärgården som hanterar kontanter, skärgårdshandalare och krogar. En permanent lösning på kassaservice och betaltjänster diskuterades. Den tillfälliga lösningen upphör efter sommarsäsongen 2012. Även pakethantering togs upp. Paket via Postens distribution fungerar bra ut på öarna. Sämre är det för privatpersoner när varor distribueras av andra fraktföretag. Ett gott resultat av dagens sittning var att Schenker privpaket ser till att deras paketdistribution ska nå ända ut på öarna istället för att som nu fastna på serviceställen på fastlandet. Bor man på en ö är det tämligen orimligt att ägna många timmar, till och med en hel dag, att hämta en beställd vara. Särskilt när ön finns nära en tätort då man lika gärna kan ägna den tiden till att handla sin vara direkt i butik. Resultatet har varit att man valt bort den näthandel som leverar via Schenker. Schenker Privpak vill ha återkoppling att deras leveranser ska fungera bättre i fortsättningen. SIKO håller ett öga på detta.

INFO här!

Programmet här!

Årsmöte SRF!

2012-02-17

Lysekil, 17-19 mars

Au-möte SIKO!

2012-02-14

Konstituerande!

2012-02-12

SIKOs nya styrelse - konstituerande möte på Vaxholms hotell.

Årsstämma SIKO!

2012-02-11

Incheckning och start kl 11 på Vaxhoholms hotell.

Kallelse och program här!
Till mötet kommer också Sune Fogelström och informerar om BUD, SIKOs bredbandsprojekt. 

Dagordning här!

Sammanträde Svealands Kustvattenvårdsförbund!

2012-02-08

KSL Fatburen, plan 5 Södermalmsallén 36 
Lokal: Åsikten

Grundkurs i arkivkunskap!

2012-01-16

Kursen var kostnadsfri och hölls i Lännagården utanför Norrtälje.

Lärare var Hanneli Hillertorp från föreningen Föreningsarkiven i Stockholms län. 
Deltagarantalet var fyra personer från SIKO och tre från Länna bygdegårdsförening.
Efter tre timmars mycket intressant föreläsning, med avbrott för kaffe och smörgås, 
hade vi fått veta nästan allt om föreningars möjligheter och villkor för att arkivera sitt material.
Detta blev en bra grund till SIKO:s projekt att gallra och arkivera allt styrelsematerial från starten 1969.
En påbyggnadskurs kan bli aktuell om efterfrågan finns i gruppen.

Urban Gunnarsson

Möte bilbesiktningsgruppen!

2012-01-16

Styrelsemöte SIKO!

2011-12-15

Kl 10 ombord på S/S Riddarfjärden, Skeppsbron nedanför Slottet. Det är Blidösundsbolaget som erbjudit SIKO lokalen.

Protokoll

Kl 13 var det årsavslut med jullunch för styrelsen på Restaurang Stortorgskällaren i Gamla stan.

Skärgårdsstiftelsen!

2011-12-08

Skärgårdsstiftelsens styrelse bjuder in samtliga adjungerade organisationer, däribland SIKO, till en diskussion angående ändring av adjungerade till styrelsen.

Regionala skärgårdsrådet!

och

Informationsmöte skärgårdstrafiken!

2011-12-01

Möte regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset.

Minnesanteckningar här!

Sjöpolisens presentation här!

Bredbandspresentationen här!


Informationsmöte skärgårdstrafiken
kl 18 i Landstingshuset

Inbjudna intresseorganisationer enl sändlista här!

Inbjudan här!

Anteckningar från mötet finns på Skärgårdsbryggan här!

Kustvattenvårdförbundet!

2011-11-30

Sammanträde kl 10
KSL Fatburen Plan 5
Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Åsikten 

Nyhetsbrev 9 här!

Miljö- och skärgårdsberedningen!

2011-11-29

Landstingshuset.

SIKO är inbjuden för att presentera organisationen för Miljö- och skärgårdsberedningen.

Presentationen här!

Höstmöte!

2011-11-23

Höstkonferens Hasseludden, Yasuragi

Kl 11-16

De regionala skärgårdsföreningarna i Stockholms skärgård - Företagarna skärgård och SIKO - bjuder in till ett gemensamt skärgårdsting öppen för alla.

SRF representantskapsmöte!

2011-11-19

Skärgårdarnas riksförbund på af Chapman, Skeppsholmen i Stockholm. Mer här!

Telefonmöte au!

2011-11-10

Styrelsemöte SIKO!

2011-10-19

Styrelsemöte ägde denna gång rum hos Sjöpolisen i Nacka. 

Mötet inleddes med information från Sjöpolisen. Det var mycket intressant och det föreslogs att Sjöpolisen på motsvarande sätt medverkar och informerar på Regionala Skärgårdsrådet samt även årligen medverkar på SIKOs styrelsemöten. Stort tack till Kalle Jonsson och Rino Carlsson.

Protokoll här!

AU 10/10

Styrelsemöte Skärgårdsstiftelsen!

2011-10-06

SIKOs anteckningar under Logga in

Regionala skärgårdsrådet!

2011-10-04

Möte kl 10-12.30

Stockholmssalen, Hantverkargatan 45, Landstingshuset.

Minnesanteckningar här!

Avrapp. exekutiva

Kommande strukturfonsperiod

Bryggor - regler mm

Skrivelse sjötrafiken

SIKO möte med Skärgårdsstiftelsen!

2011-09-30

SIKOs anteckningar under Logga in

Styrelsemöte SIKO!

2011-09-17

Kl 11-15 med avbrott för lunch

Plats: Postmuseet i Gamla stan, Lilla Nygatan 6

Kort rapport på Skärgårdsbryggan.

Protokollet här!

SRF-möte!

2011-09-03

3-4/9 hölls en stor träff i Tjust skärgård med SRFs styrelse och medlemsföreningarnas delegater.

Mer här!

Kurs terrängfyrhjuling!

2011-08-27

14 deltagare på helgkursen som innehöll både terrängkörning och teori med slutprov på söndagen.

SIKO-möte inställt!

2011-08-20

Styrelsemötet på Sandhamn helgen 20-21 augusti är inställt pga för få deltagare.

AU som planerat den 15/8 och 5/9.

SRF styrelsemöte!

2011-06-28

Nya styrelsen i Skärgårdarnas riksförbund sammanträder på Nämdö. Men först blev det en runda för att titta på ön och delar av styrelsen fotograferades utanför Nämdö bibliotek.

Ordf. Bengt Almkvist, ledamot Dag Lundman, Infoansvarig Eva Vidlund, Ekonomansv. Anetté Larm Johansson, samt vice ordf. Camilla Strandman

Möte Skärgrårdsgruppen, Södra skärgården, på Utö!

2011-05-27

Minnesanteckningar och bilagor på Skärgårdsbryggan här!

SRF extra årsmöte samt
Medborgardialog Stavsnäs vinterhamn!

2011-05-22

SRF har valt ny styrelse.
Mer här!

Värmdö Hamnar bjöd in öbor i Värmdö kommun för medborgardialog ang Vision Stavsnäs vinterhamn.

Info till vänster.

Konferens Tillväxtverket!

2011-05-19

19-20 maj i Strömstad

Tillväxtorienterad samhällsplanering - exemplet delårsboende.

Arrangörer är myndigheterna Tillväxtanalys och Tillväxtverket i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Arena för Tillväxt.

Seminarium byanät!

2011-05-17

Djurönäset kl 9-12. Alla som har intresse av ett bredband i världsklass i skärgården bör komma på detta seminarium. SIKO, i samarbete med PTS och Länsstyrelsen, är arrangör och det är kostnadsfritt för deltagarna. Anmälan senast 16 maj.
Mer här!

SIKO Styrelsemöte!

2011-05-15

Nämdö hembygdsgård

Rapport från mötet här!


Protokollet här!

Hemåt mot Runmarö, Harö, Sandhamn, Möja, Svartsö, Söderöra, Blidö och Arholma. 

Och söderut mot Dalarö och Ornö.

Skärgårdstrafik-
vårtidtabellen!

2011-04-15

15/4-19/6

Redan nu finns vårtidtabellen för Waxholmsbolagets skärgårdstrafik på deras webbsida här!

SIKO Styrelsemöte!

2011-03-14

Skärgårdsstiftelsens kansli 

Protokollet här!

Vintermöte!

2011-03-08

SkärgårdensTrafikantförenings vintermöte i Hartwickska huset.

Här en kort rapport från mötet publicerat på Skärgårdsbryggan.

SIKO ÅRSMÖTE!

2011-02-26

Ett fyrtiotal skärgårdsbor kom med Waxholm II i strålande motljus över den isbelagda Mysingen till Sikos årsmöte.

Dagens digra program började med lunch på Utö Värdshus och fortsatte sen med att Utö kontakt och Intresseförenings Charlotte Schröder berättade om Utö och dess speciella historia som mycket kretsat kring gruvdriften men som under förra seklet även präglats av societetslivets glada(?) dagar. Därefter var det dags för årsmötet. Protokoll kommer så fort det är justerat. Efter mötet rapporterade Sune Fogelström om UROSS-projektet Småskalig Vintertrafik. Därefter fick vi en presentation av Skärgårdarnas Riksförbund och organisationens EU-projekt Skärgårds Leader (som inte ska blandas ihop med UROSS). SIKO presenterade också ett förslag på ett nytt intressant projekt: Skärgårdskunskap för politiker och tjänstemän som har skärgård som område, mötet gillade förslaget och SIKOs styrelse kommer att jobba vidare med detta.

På kvällen serverades vi en mycket god trerättersmiddag på Utö Värdshus och så småningom kom alla i säng för att sova lite innan det var dags för frukostbuffé och hemfärd.

Styrelsen tackar alla för deltagandet.


Info- och dialogmöte
Småskalig Vintertrafik!

2011-01-31

Kl 10.30
Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanering

Adress:
Västgötagatan 2, plan 5
Södermalm

För intressenter som deltagit i enkätundersökningen.
OBS! Obligatorisk anmälan för deltagande (projektet står för lunchkostnaden).

Enkätdokumentet som pdf  här!

Anmälan, absolut senast, 21 januari till Britt Fogelström.

SIKO Styrelsemöte!

2011-01-31

Kl 12.45
Samma lokal som ovan.

Kallelse och dagordning här!

Skärgårds Leader bjuder in till det andra Skärgårdsmötet!

2010-11-19

Träff på Orust för unga från alla landets skärgårdar.  All information finns här!

Seminarium KVVF!

2010-11-16

Svealands Kustvattenvårdsförbund presenterar InterReg IVA-projektet SEABED

Kort info här!

HÖSTMÖTE!

2010-11-14

Värmdö Bygdsgård kl 11-17

Kaffe och förmingel från kl 10.30. Mötet startar kl 11.

Alla som intresserar sig för frågor kring fastboendes situation i Stockholms skärgård hälsas varmt välkomna av styrelsen!

SIKO KICKOFF

2010-05-20

Den 16-17 maj 2010 åkte en stor del av styrelsen och några från medelmsföreningarna  med Viking Cinderella och hade 2 dagars givande konferens. Det diskuterades både historia och framtid inom SIKO.

Upprop till Skärgårdens Unga

 

2010-03-13

SURF är en förening för unga skärgårdsbor från hela Sverige. De har tagit fram en enkät som ska undersöka varför unga väljer eller inte väljer att bo i skärgården året runt.

Den riktas till alla unga som vistas i skärgården på ett eller annat sätt, om man bor hela året eller bara delvis. Med hjälp av enkäten kan de sammanställa och arbeta aktivt med att förbättra som krav och behov som finns för att få en levande skärgård, även i framtiden.

Därför vill de att så många unga som möjligt fyller i enkäten och dessutom delar ut den till så många vänner som möjligt, desto fler som svarar desto tydligare svar får man svar vad de behöver arbeta med.


Det finns två varianter, en för att fylla i via datorn och en pappersvariant. Via mail vill de ha enkäten senast den 15: e april och i pappersform senast den 24-25 april, adress finns i själva enkäten.

Enkät för dator

Enkät som brev

Årsmöte på Arholma

2010-02-08

Välkommen till årsmöte på Arholma den 27 februari. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Besök av Susanne Ortmanns från UROSS Leader. Båt från Simpnäs klockan 10.30

Ungdomsträff på Runmarö

2010-01-23

Det var unga bofasta i Stockholms skärgård som träffades för första gången och man bildade bland annat facebookgruppen Unga i Stockholms skärgård

Företagarnas dag

2009-11-23

Då många skärgårdsbor är medlemmar i både SIKO-föreningar och Företagarna Skärgården tipsar vi om en film från årets företagarmöte på Blidö.

Lyckat höstseminarium

2009-11-19

Höstseminariet i Vaxholm blev lyckat med många närvarande. Minnesanteckningar från såväl SIKO-delen som regionala rådets öppna möte kommer så småningom.

Lådna Lårn rivs

2009-11-01

Fortverket påstår att man inte talat med "dem det berör" utan drivit kampanj via media. De tycks ha glömt att vi redan 2004 höll första mötet med dem och återigen 2006 med Länsstyrelsens skärgårdsråd... Plus att ärendet varit upp på Amf1:s eget skärgårdsråd vid flera tillfällen!

Inbjudan höstseminarium

2009-10-31

Det handlar om livsvillkoren i skärgården nu och i framtiden

 

Leader microstöd

2009-10-23

Nu finns ansökningsblanketter för microstöden. Läs mer på UROSS hemsida

Entreprenörer sökes i mellanskärgården

2009-10-10

Nya möjligheter för Lådna Lårn och sambruk med försvaret. Entreprenörer sökes - kontakta SIKO om du vill veta mer

Skärgårdens trafikantförening

2009-09-22

SIKO deltar med två representanter.

Regionala skärgårdsrådet

2009-09-18

Höstens första råd på landstingshuset. SIKO deltar med fyra representanter

SIKO hjälper skärgårdsungdomar att söka Leaderbidrag

2009-09-01

SIKO väntar nu på Länsstyrelsens beslut kring exakt hur microstöd från Leader UROSS ska sökas. 20 000 kronor finns för ungdomars egna idéer och snabba beslut utlovas. Kontakta SIKO för mer information

Styrelsemöte på Blidö

2009-08-30

För att ge fler möjlighet att delta på styrelsemöten har man valt att denna gång förlägga mötet till en söndag. Många viktiga frågor på agendan så här inför höstupptakten.

Skärgårdsdag i Nynäshamn

2009-08-29

Exekutivkommitten sammanträder

2009-08-10

Angelägna frågor är kassaservicen och bostäder samt kommunikationer. SIKO deltar på mötet genom vice ordf Jan Olsén

RUFS 2010

2009-07-15

Utställningsförslaget för RUFS 2010 har nu färdigställts. Skriftliga synpunkter mottages fram till 30 oktober. Rapportunderlaget kan beställas från RTK - diskutera gärna lokalt i föreningarna!

Nytt möte för unga!

2009-07-10

Skärgårdarnas Riksförbund har anslagit medel för att skärgårdens unga ska kunna träffas. Nytt möte planeras i Grundsund i slutet av augusti. Deltagandet är gratis- Läs mer här

SIKO enda förening

2009-04-22

SIKO har som enda ideella förening fått en plats i skärgårdsrådets exekutivkommitté som hade sitt första möte i april. Kommittens ordförande är landshövding Per Unckel.

Regionala Skärgårdsrådet

2009-03-31

Vid ett välbesökt möte i Landstingshuset konstituerade sig äntligen det regionala skärgårdsrådet. Nästa steg blir Exekutivkommittens möte den 21 april

Information om Leader

2009-03-02

SIKO har fått ett dokument från nybildade Leaderområdet UROSS. Info om projektstöd m.m.Hämta PDF-filen här

Vision 2020

2009-02-27

SIKO:s remissvar till Skärgårdsstifltelsen är nu klart. Här kan du hämta det som PDF-fil

Årsmöte SRF

2009-02-21

Skärgårdarnas Riksförbund håller årsmöte på Visingsö den 21-22 februari. 

Årsmöte Leader

2009-02-18

Leaderområdet UROSS håller sitt första årsmöte den 18februari i Hemmesta på Värmdö. Hämta inbjudan här.

Läs mer på www.uross.se

Samarbete!

2009-01-20

SIKO deltog på Företagarna Skärgårdens styrelsemöte och man har nu beslutat om ett nära samarbete i gemensamma frågor. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från båda organisationerna för att se över frågan om skärgården som stödområde.

Nytt regionalt råd

2009-01-16

Den 16:e januari enades Länsstyrelsen, landstinget och skärgårdskommunerna samt skärgårdsorganisationer som SIKO och Företagarna Skärgården om en ny och mera sammanhållen organisation för att främja skärgårdens utveckling.
Ett regionalt skärgårdsråd kommer att göra det enklare att driva övergripande skärgårdsfrågor.
Mer detaljer kommer

Landshövdingen ang kassatjänster

2008-12-13

Den 12 dec skickade Per Unckel en hemställan till regeringen med krav omkompetterande upphandling om grundläggande betaltjänster för skärgårdsöar!

Läs hela brevet här