Vad är och gör SIKO?

Se SIKO:s nya frontsajt:

levandeskärgård.se Foto: Björn Sjöblom

Presentationen SKÄRGÅRDSKUNSKAP
Välkommen till skärgården!Sen SIKO:s årsstämma 2014 kan SIKO välkomna fler skärgårdsföreningar.

Läs mer här!


Ladda hem infobladet
HÄR!
Uppdaterad 2 april
2019


SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
SRF


Ett förbund för alla skärgårdsorganisationer
i Sverige.

Läs mer om SRF HÄR!


SIKO-styrelseprotokoll 2019 här!


SIKO-rapporter här!


SIKOHISTORIK HÄR!


Hemsidan uppdaterad:

2020-01-23


 

SIKO har 2020-01-05 skrivit ett yttrande över förslag till förvaltningsplan för skarv i Stockholms län, se HÄR!


SIKO:s projekt Skärgårdsmentor!

En undersökning och kartläggning av öarnas beredskap för att ta emot nyinflyttade. Projektledaren har under hösten 2019 besökt Möja, Utö, Sandhamn, Runmarö, Landsort, Nämdö, Ornö, Ingmarsö, Arholma, Tjockö, Gräskö, Svartsö och Gällnö.

Projektet finansieras av bidrag från Leader Stockholmsbygd och Region Stockholm.

Se bilder på SIKO:s FB-sida via länken här! (flera inlägg 15/10-17/11)

Workshop 1/2 2020 - ELLER 8/2 2020

Alla intressenter är inbjudna till en workshop lördag den 1 februari kl 11-14, i Hartwickska Huset på Söder, ev lördag 8/2...

Nedan en kort summering av ö-besöken, skriven av projektledare Malin (hela texten på SIKO:s Fb-sida 17/11):

Hur kan vi vända trenden?
Hur kan vi få fler barnfamiljer mfl att våga bo i Stockholms skärgård?

Prov-år är ett bra sätt tycker jag personligen. Men där måste vi lösa bostadsfrågan på både kort och lång sikt. Hur kan skärgårdskommunera hjälpa sina öar? Kommunerna har marker på öarna lite här och var - kan öarna och kommunerna göra gemensamma bostadsprojekt? Om vi går ihop borde projektering, inköp mm bli billigare. På kort sikt tänker däremot SIKO att vi med hjälp av projektet Skärgårdsflytten ska kunna matcha intresserade barnfamiljer/par/singlar/pensionärer med husägare på öarna som kan tänka sig att hyra ut.

Efter att ha besökt 13 av 14 kärnöar (Ramsö tackade nej till att delta i projektet) i Stockholms vackra skärgård så kan jag konstatera att många fördelar och nackdelar med att bo på en ö är desamma från ”Arholma till Landsort” men att öarna också skiljer sig väldigt mycket åt. Avståndet till fastlandet och om ön har skola eller ej påverkar mycket - utan att säga att långt avstånd skulle vara sämre (men då väljer öborna att jobba lokalt istället för att pendla).

Jag kan också konstatera att de flesta vi mött får en gnutta hopp i blicken när vi under våra samtal tillsammans drömmer om och planerar för en mer levande skärgård.

SIKOs Skärgårdsmentorprojekt går nu in i nästa fas där vi sammanställer all information som samlats in samt planerar för ett gemensamt möte med alla ö-representanter som vi träffat. Där hoppas vi tillsammans komma fram till en metod för hur öarna ska kunna ta emot nya ö-bor på bästa sätt samt hur man kan hitta sin lokala Skärgårdsmentor.

// Malin Wallner, projektledare Skärgårdsmentor


Tyck till om sophanteringen på öarna!

Tidningen Skärgården rapporterar att Länsstyrelsen nu gör en förstudie av avfallshanteringen för att ringa in problemen. Med hjälp av en enkät riktad till skärgårdsbor ska Länsstyrelsen kartlägga hur det fungerar – eller inte fungerar – på öarna.

Läs hela artikeln via länken här!

Hur fungerar sophanteringen på din ö?

Till Länsstyrelsens webbenkät här! (Enkäten är öppen till 31 januari 2020)

Mer om avfallshantering på öar och i glesbygd

Ett utdrag från SRF:s tidskrift Vi skärgårdsbor nr 3-2019, sid 22:

2009 genomförde Avfall Sverige - kommunernas branchorganisation för avfallshantering - en utredning om hur läget var i Sverige för avfallshantering på öar och i glesbygd. 2019 var det dags att uppgradera denna rapport, Avfall Sverige har gett uppdraget till Urban Earth Consulting. Ett första möte hölls den 12 september 2019 i Avfall Sveriges lokaler i Stockholm. Workshopen kompletteras med djupintervjuer och ska så småningom resultera i en ny rapport.

SRF:s arbetsgrupp Miljö & Energi deltog i workshopen och passade även på att skaffa eget underlag genom en webbenkät bland sina medlemsföreningar i hela landet, som resulterade i 38 svar vilka totalt handlade om 58 öar (ett flertal svar kom från Stockholms skärgård, SIKO:s anm). Enkätsvaren pekade på att lösningarna nästan är lika många som antalet öar. I stort är man ganska nöjd med sophanteringen men önskar fler sorteringsmöjligheter på öarna. Framförallt vill man sortera plast, papper, glas och metall. 

Från och med 2021 skall det bli enklare för hushållen att källsortera. Huvudregeln blir att fler hushåll ska få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för restavfallet (hushållssopor) - eller i nära anslutning till hushållen. Hur detta skall genomföras ute på öar framgår inte av Naturvårdsverkets handledning. Det kommer antagligen bli heta möten mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), kommuner och entreprenörer hur detta skall lösas, avslutar Lennart Andersson sin artikel för Miljö- och Energigruppen, SRF.

Läs hela artikeln här!

Eller ladda hem Vi skärgårdsbor nr 3-2019 här (bättre kvalitet, artikeln på sid 22).


Mer Digital 2020!

Mer Digital-träffar som hittills är planerade för 2020: Kommunerna Vaxholm och Värmdö

Mer Digital är ett samarbete mellan Telia, Länsstyrelsen i Stockholm, Post- och telestyrelsen och länets skärgårdskommuner.

VAXHOLM 2020

PLATS: Kronängsskolans matsal, Ingenjörvägen 1, Vaxholm
DATUM/TID:
18 och 19 februari (välj ett av datumen) kl 15.00–18.00

ANMÄLAN: Ring till Vaxholms stad på 08-541 708 00 och ange vid vilket tillfälle du vill närvara samt, om du bor på en ö, att du behöver taxibåtstransport.

Ladda hem pdf:en för Vaxholm, med datum och tider här!

Värmdö 2020

PLATS: Kommunhuset, Gustavsberg Skogsbovägen 9–11
DATUM/TID:
18 mars och 2 april, kl 14–17

PLATS: Ingarö - Ingarö Föreningslokal, Brunn intill idrottsplatsen
DATUM/TID: 19 mars, kl 14–17

PLATS: Runmarö - Runmarö Hembygdsgård, Uppeby
DATUM/TID: 25 mars, kl 15–18

PLATS: Hemmesta - Hemmestaskolan matsal, Motionsvägen 4
DATUM/TID: 26 mars, kl 16–19

PLATS: Möja - Möjahallen, Berg, Löka
DATUM/TID: 31 mars, kl 13–16

PLATS: Djurö - Djuröskolan matsal Sollenkrokavägen 41
DATUM/TID: 1 april, kl 15–18

ANMÄLAN: Kommunens växel 08-570 470 00. Uppge namn, adress och telefonnummer och välj den plats/datum som passar bäst.

Övriga kärnöar (med kringliggande öar) i Värmdö skärgård (Svartsö, Sandhamn, Nämdö) får åka taxibåt. Är du alltså intresserad av att bli upphämtad och avlämnad med taxibåt från närliggande ö? Uppge då detta när du anmäler dig!

Läs mer på Värmdö kommuns hemsida om projektet. Ladda hem pdf:en med datum och tider här!

Norrtälje och Haninge kommun har haft sina Mer Digital-träffar under 2019.
Se Haninge kommuns hemsida här! och Norrtälje kommuns hemsida här!


Uttalande 14 november 2019

SIKO mycket tveksamma till att göra Stockholms skärgård till världsarv!

Efter att SIKO idag (14/11) deltagit i WWF:s frukostmöte är SIKO mycket tveksam till initiativet att göra Stockholms skärgård till ett världsarv. Frukostmötet visade tydligt att man inte tillräckligt bemödar sig om skärgårdsbefolkningens synpunkter. I den panel som diskuterade projekten världsarv och biosfärområde i skärgården saknades deltagare från skärgårdens organisationer.

Vidare kunde man inte heller tydligt redogöra för vad som egentligen menas med projektet ”Stockholms skärgård som världsarv”. Vilket geografiskt område talar man om? Vilka konsekvenser skulle det kunna få för skärgårdens utvecklingsmöjligheter? Skulle det bara bli ytterligare restriktioner och fler krångliga regler? De frågorna fanns det dessvärre inte utrymme för att varken ställa eller besvara.

Om man läser vad Riksantikvarieämbetet skriver i regeringsuppdraget för en nationell världsarvstrategi och vad UNESCO skriver om lokal förankring och skötsel av världsarv blir man än mer tveksam om ett så otydligt definierat område någonsin skulle kunna utses till världsarv.

SIKO är positiv till alla de initiativ som kan bidra till en positiv utveckling i skärgården, göra Östersjön friskare och renare eller rädda abborre och gädda. Vi tror emellertid inte att WWF:s ganska svepande förslag till att göra "Stockholms skärgård till världsarv" i sin nuvarande form kan få några positiva effekter för skärgårdens befolkning.

Ulf Westerberg

Ordförande SIKO


Skärgårdsfakta - Grafiska kartor 2019

Länsstyrelsen uppdaterar förtjänstfullt publikationen varje år, ladda hem den via länken här!


Skärgårdsföretagare?

Fyll gärna i en enkät om företagarnas villkor i Stockholms läns landsbygd och skärgård.

OBS! Sista svarsdatum var 18 oktober 2019, men länken är ännu öppen.

Det är Region Stockholm som står för enkäten, som fylls i anonymt. Enkäten finns här!


Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag!

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.

Läs mer om Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag här!


Reviderat meddelande 2019-08-19:
Konstruktiva samtal utvecklar föreningslivet i Österåkers skärgård

Vid samtal mellan boende på Särsö, Husarö, Äpplarö, Ingmarsö, SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och Skärgårdarnas Riksförbund diskuterades hur områdets frågor bäst kan representeras i kommun, region och nationellt.

En av SIKO:s medlemsföreningar (Mellanskärgårdens Intresseförening) har under några år haft liten verksamhet varför mötet beslutade att göra en omstart på denna förening och inrikta föreningens arbete mot Österåkers skärgård.

För att utreda intresset kommer en interimistisk styrelse under hösten att ta fram en agenda till det kommande årsmötet samt förslag till revidering av stadgarna.

Datum för årsmötet är ännu inte bestämt. 

Mellanskärgårdens Intresseförenings stadgar (2009-10-17), finns här! 

Kontaktperson: Ville Öhman, Särsö: sarso0108@gmail.com


Projektet 300-årsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019 Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna 1719/2019

Håll utkik efter föredrag och utställningar i Stockholms skärgård denna sommar.

En sammanställning av sajter och info finns på Skärgårdsbryggan här!


Se ämnesraden PRESS för tidnings- och webbartiklar, tipsa gärna om öppna länkar där SIKO finns med.

Omflyttning av äldre matrial på SIKO:s hemsida har skett (allt finns dock kvar).


SIKO:s kalendarium uppdateras löpande, se här!

Rapporter, remissyttranden samt minnesanteckningar från externa mötet SIKO deltar i, se här!

SIKO:s arbetssätt via arbetsgrupper, se här!

SIKO är en medlemsförening och välkomnar fler föreningar på öarna i Stockholms skärgård som medlemmar i SIKO. Föreningens stadgar ska stämma överens med SIKO:s stadgar. En ansökan mejlas till SIKO:s ordförande. Beslut tas en gång per år på SIKO:s årsstämma.

SIKO är i sin tur medlem i SRF, Skärgårdarnas Riksförbund.


Möten mm!

SIKO årsmöte 15-16 februari

2020-02-15

Foto: Ornö skärgårdshotell

Ornö skärgårdshotell

Lördag-söndag 15-16/2

  • Årsstämma 15/2 kl 14.00

Kallelsen mejlas SIKO:s medlemsföreningar 27 januari.

Förhandsinformation om SIKO:s årsmötesdagar finns här!

Regionala skärgårdsrådet

2020-02-06

Landstingshuset kl 11-14

SIKO au

2020-01-28

Skype-möte

Dagordning här!

Nytt från Länsstyrelsen!

2020-01-21

Länsstyrelsens första nr av Landsbygd i Centrum finns nu tillgänglig digitalt!

Läs den på webben här!

LiC, nr 1-2020

Seminarium för en mer hållbar skärgård

2020-01-15

SIKO styrelsemöte

2020-01-14

Årsmöte Skärgårdens Trafikantförening!

2020-01-09

SIKO au-möte

2020-01-07

Foto: Nilla Söderqvist

2019-12-31

SIKO tackar för året som gått då vi dessutom fått äran att fira ett halvt sekel med skärgårdsfrågor i organiserad form! Nu lämnar SIKO 2000-talets första decennium och ser framåt, ett år i taget men också med visioner för kommande decennium.

Ta del av SIKO:s protokoll under 2019 som du hittar här!

Kika också in på vårt möteskalendarium för 2019 och 2020 (som sakta men säkert fylls på...)

Och inte minst alla de externa möten och seminarium som SIKO deltar i. Rapporter, presentationer och remissvar i datumordning här!