Om SIKO / Syfte och verksamhet


 
Sträva efter dialog, tydliga beslut och tydliga mål.
Skärgårdsfrågor ska hanteras i en formaliserad struktur.
Ett skärgårdens regionförbund – en virtuell skärgårdskommun

  • SIKO står för Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. 
  • SIKO ska i gemensamma frågor företräda den bofasta befolkningen inför myndigheter och politiska samhällsorgan, därvid slå vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv, kulturliv och samhällsfunktioner.
  • Till medlemskap i SIKO kan antas kust- och skärgårdsförening, i vilken endast mantalsskrivna inom föreningens verksamhetsområde har rösträtt. Den ska vara politiskt och fackligt obunden, ideell i sin verksamhet och arbeta för den bofasta kust- och skärgårdsbefolkningens möjligheter att leva kvar i sin hembygd under tidsenliga förhållanden samt i övrigt verka på de sätt som sägs ovan.
  • Medlemförenings styrelse ska vara utsedd bland den bofasta befolkningen.
  • SIKO är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF som är ett förbund för alla skärgårdsorganisationer i Sverige.
  • Vi har representanter i kommunernas skärgårdsråd, Länsstyrelsens skärgårdsråd, Skärgårdsstiftelsen, Trafikantföreningen och Kustvattenvårdsförbundet. 
  • Vi anordnar varje år seminarier på olika teman i samband med höstmöte respektive årsmöte.
  • SIKO har inget fast kansli utan finns precis som våra medlemmar ute i skärgården, på olika öar 

 


Stockholms län har en skärgård vars like inte finns någon annanstans i världen.

Över 30 000 öar, kobbar och skär bildar med sina fjärdar, vikar och kust ett storartat landskap med säregen skönhet.

Här bor sedan många hundra år människor som livnärt sig på traditionella näringar som jordbruk, fiske och sjöfart.

I slutet av 1800-talet och under 1900-talet började villkoren förändras för skärgårdsbefolkningen. Fastlandsbor upptäckte skärgården. Fritidshus byggdes på många stränder och besökarna har blivit fler och fler.

10 000 bofasta
Antalet bofasta är relativt få- det rör sig totalt om ca 10 000 personer i hela området från Arholma ner till Utö. Detta om man även räknar med de som bor på öar med broar och färjeförbindelser. Det ärr alltså ett jämförelsevis litet antal människor som lever i en miljö där avstånd, väderförhållanden och årstider fortfarande har en avgörande betydelse. Skärgården är en glesbygd där det kan vara långt till affärer, skolor, post och vårdcentraler.

SIKO - de bofastas förening
SIKO bildades 1969. Från början var det tre skärgårdsföreningar som ville ha ett gemensamt organ. Det är bara skärgårds- och kustföreningar som kan bli medlemmar i SIKO. Föreningarna kan ha andra medlemmar än bofasta. Men bara de bofasta har rösträtt och kan sitta i föreningarnas styrelser. "Medlemsföreningarna ska arbeta mot samma mål som SIKO - att slå vakt om de bofastas intressen" - SIKO är fackligt och politiskt obundet.

Med vad arbetar SIKO?
Varje skärgårdsförening har representanter i SIKO´s styrelse. De kan ta med sig frågor till SIKO, som i sin tur kan föra frågorna vidare till myndigheter och olika politiska organ. Det kan röra sig om allt från skolskjutsar till fastighetsbeskattning. I en del fall tillsätts arbetsgrupper som arbetar mer i detalj med aktuell fråga.

SIKO känner väl till förhållandena i skärgården. Att använda SIKO som remissinstans känns därför självklart för såväl politiska organ i de sex skärgårdskommunerna som för länsstyrelsen, landstinget och riksdagen.

SIKO deltar i seminarier och konferenser som rör skärgården.
När det är mycket brännande frågor anordnar SIKO ting. Till dem inbjuds alla som är intresserade av skärgårdsfrågor, skärgårdsborna naturligtvis och även politiker och beslutsfattare. Varje höst anordnas ett höstmöte, det är i första hand till för att skärgårdsborna ska träffas och diskutera viktiga ämnen, som t.ex. kommunikationer och boende, ibland bjuds även politiker in.

SIKO är en ideell förening men får bidrag till verksamheten av Stockholms läns landsting.

SRF
Står för Skärgårdarnas riksförbund. Det är ett förbund för alla skärgårdsorganisationer i Sverige. SIKO var en av de föreningar som startade SRF den 31 oktober 1982. SRF tar hand om frågor på riksnivå.

Bli aktiv i din förening
Du som bor i skärgården och tycker att det finns det som kan göras bättre där hemma på ön - gå med i din skärgårdsförening. Ring till de som sitter i styrelsen och tala om vad du tycker och vill. Det är ju för medlemmarna som föreningen finns.
Det kan mycket väl hända att just din fråga också lämpar sig för att SIKO ska driva den vidare i högre instans.
Ett starkt SIKO med aktiva föreningsmedlemmar ökar de bofastas chanser till ett bra liv i skärgården.

 Vi arbetar för en levande skärgård - året om!

 

SIKO:s agenda
för framtidens skärgård