Om SIKO / Vision 2030 samt Syfte och verksamhet


 

SIKO:s Vision 2030

 • Stockholms skärgård är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för unga och gamla, året runt.
 • Befolkningen har ökat. Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar till regionens attraktivitet.
 • Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med storstaden.
 • Skärgårdsskolornas unika profil gör dem attraktiva även för elever från fastlandet.
 • Kommunikationer och samhällsservice är året runt anpassade till boende och näringsliv.

 Syfte och verksamhet

 • SIKO står för Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. 
 • SIKO ska i gemensamma frågor företräda den bofasta befolkningen inför myndigheter och politiska samhällsorgan, därvid slå vakt om de bofastas intressen i fråga om markanvändning, näringsliv, kulturliv och samhällsfunktioner. SIKO beaktar även den växande skaran deltidsbornas intressen då de delar samma behov.
 • Till medlemskap i SIKO kan antas kust- och skärgårdsförening inom föreningens verksamhetsområde. Den ska vara politiskt och fackligt obunden, ideell i sin verksamhet och arbeta för den bofasta kust- och skärgårdsbefolkningens möjligheter att leva kvar i sin hembygd under tidsenliga förhållanden samt i övrigt verka på de sätt som sägs ovan. Se SIKO:s stadgar här!
 • Medlemförenings styrelse bör vara utsedd bland den bofasta befolkningen.
 • SIKO:s styrelse består av ledamöter som nominerats av medlemsföreningarna via valberedningen och väljs vid varje årsmöte.
 • SIKO har representanter i kommunernas skärgårdsråd (via medlemsföreningarna), Regionens Regionala skärgårdsråd, Länsstyrelsens exekutivkommitté, Skärgårdsstiftelsen, Trafikantföreningen, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Amf 1:s skärgårdsråd. 
 • SIKO kan varje år anordna seminarier på olika teman i samband med höstmöte respektive årsmöte.
 • SIKO har inget fast kansli utan finns precis som våra medlemmar ute i skärgården, på olika öar.