Om SIKO / SIKO:s stadgar + logotype


 

SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar att söka medlemsskap.

  • Föreningar, som ansöker om medlemskap i SIKO, skall i sina egna föreningsstadgar ha
    formuleringar som styrker att man arbetar mot samma mål som SIKO.


  • Medlemsansökan bör vara kompletterad med föreningens stadgar samt de tre senaste styrelseprotokollen.


SIKO:s stadgar ändrade 15/2 2014, därefter 15/2 2020 och andra gången 3/8 2020, vid en extra årsstämma:

SIKO:s stadgar i pdf-format här!


SIKO:s stadgar

§ 1  ORGAN OCH ÄNDAMÅL 

SIKO - Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation - är ett politiskt och fackligt
obundet samarbetsorgan för civilsamhällets föreningar i kust- och skärgårdsområden
inom Stockholms län.

SIKO ska i gemensamma frågor, inför myndigheter och politiska samhällsorgan,
företräda  kust- och skärgårdens boende och näringsliv samt därvid särskilt arbeta med
frågor som rör de bofastas intressen och förutsättningarna för att bevara och utveckla en
levande skärgård med en bofast befolkning.

Frågor som rör mark- och vattenanvändning, natur, miljö, näringsliv, kulturliv och
samhällsfunktioner ska ges särskild uppmärksamhet.

 

§ 2  MEDLEMSKAP 

Till medlemskap i SIKO kan antas förening som är politiskt och fackligt obunden och
verksam inom SIKO:s geografiska område. Anslutning sker efter beredning och
beslut i SIKO:s styrelse.

Medlemsförening som bryter mot dessa stadgar eller eljest motarbetar SIKO kan,
efter beslut på föreningsstämma, uteslutas. Innan ett sådant beslut fattas ska medlems-
föreningen ges möjlighet till yttrande.

 

§ 3 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman och betalas årligen.

 

§ 4 DELEGATER OCH RÖSTRÄTT 

Till föreningsstämman utser varje medlemsförening inom sig två delegater, varav en ska
vara medlem i medlemsföreningens styrelse. 

Delegaterna har varsin röst på föreningsstämman.

Delegaterna ska vara boende inom SIKO:s geografiska område.

Vid lika röstetal äger föreningens ordförande utslagsrösten, utom vid personval då
lotten avgör.

 

§ 5 KOSTNADER 

Varje medlemsförening svarar för sina kostnader vid SIKO:s sammanträden om SIKO
ej beslutar annat. Av SIKO delegerat uppdrag ersättes enligt beslut för varje särskilt
tillfälle enligt beslut av styrelsen.

Traktamente och resekostnader ersätts enligt skatteverkets normer.

 

§ 6 STYRELSE 

Den löpande verksamheten sköts av en styrelse som väljs av den ordinarie förenings-
stämman.

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter inklusive
ordförande samt minst två ersättare. Valbar till styrelsen är den som är medlem i
SIKO-ansluten förening. Ordföranden och minst hälften av styrelsens övriga ordinarie
ledamöter ska vara folkbokförda inom föreningens område.

Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera personer med särskild kompetens.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom
vid personval då lotten avgör.

Mandattiden för styrelsens ledamöter är två år, ordförande och ersättare väljs för ett år.

Mandatperioderna fördelas så att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

 

§ 7 NOMINERINGAR OCH VALBEREDNING 

Valberedningen utses på ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen väljs på ett år och ska bestå av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.

Valberedningen ska:

  • ha god kunskap om skärgården och skärgårdens levnadsvillkor.
  • sträva efter att styrelsen får en geografisk spridning.
  • ha ett bra kontaktnät.
  • ha en representativ geografisk fördelning.
  • lämna sitt förslag två veckor innan föreningsstämman.

§ 8 REVISION 

Styrelsen skall snarast efter verksamhetsårets utgång, dock senast fyra veckor innan
ordinarie föreningsstämma, till revisorerna överlämna erforderliga handlingar, inklusive
styrelseprotokoll, för uppdragets fullföljande. Revision ska ske enligt god revisionssed.

 

§ 9 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma ska hållas under kalenderårets första kvartal.

Motioner och förslag ska ha inkommit till styrelsen före den 15 januari, för att kunna
behandlas på ordinarie föreningsstämma.

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner det erforderligt eller då en fjärdedel av
medlemsföreningarna med angivande av orsak så begär. Extra föreningsstämma kan
endast behandla frågor för vilka de sammankallats.

Dagordning vid ordinarie föreningsstämmma

1. Anmälan av delegater och justering av röstlängd

2. Frågan om stämmans behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare

5. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt
    frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Verksamhetsplan och budget, fastställande av årsavgift

7. Frågan om arvoden

8. Val av ordförande

9. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare enligt § 6

10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

11. Val av valberedning

12. Övriga val som SIKO har att förrätta

13. Inkomna motioner och förslag

14. Övriga frågor

15. Avslutning av föreningsstämman

 

§ 10 SAMMANTRÄDEN

Förutom ordinarie föreningsstämma ska det anordnas minst ett medlemsmöte per år.

Styrelsen har protokollförda sammanträden, fysiska eller per telefon/internet, efter
behov - dock minst fyra gånger per år. Medlemsförening har rätt att, på egen bekostnad,
skicka representant till styrelsemöten. Sådan representant har ingen rösträtt.

 

§ 11 PROTOKOLL 

Protokoll skall föras vid föreningsstämma och styrelsemöte och ska delges medlemmarna.
De kan även skickas till intresse- och samhällsorgan och sammanslutningar som av
SIKO bedöms engagerade i skärgårdsfrågor samt till nyhetsmedia.

 

§ 12 KALLELSE

Kallelse till föreningsstämma ska göras senast 14 dagar före stämman.

 

§ 13 VERKSAMHETSÅR 

SIKO:s verksamhetsår är kalenderåret.

 

§ 14 FIRMATECKNARE

SIKO:s firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar årligen vid konstituerande möte.

Mot SIKO:s skulder svarar endast dess tillgångar.

 

§ 15 STADGEÄNDRINGAR

Ändringar av dessa stadgar beslutas på två av varandra följande föreningsstämmor
med minst fyra veckors mellanrum. I kallelsen till dessa stämmor ska ändringsförslaget
klart anges och det måste vid båda stämmorna nå minst två tredjedels majoritet.

 

§16 UPPLÖSNING

SIKO kan endast upplösas om beslut därom fattats med minst två tredjedels majoritet
vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. I kallelsen till dessa förenings-
stämmor ska förslaget om upplösning av SIKO klart anges. Eventuella tillgångar, ska
sedan SIKO:s alla skulder reglerats, fördelas till föreningsmedlemmarna.