Om SIKO / SIKO:s stadgar


 

SIKO välkomnar fler skärgårdsföreningar att söka medlemsskap.

 • Föreningar, som ansöker om medlemskap i SIKO, skall i sina egna föreningsstadgar ha
  formuleringar som styrker att man arbetar mot samma mål som SIKO.


 • En ansökan bör vara kompletterad med föreningens stadgar samt
  de tre senaste styrelseprotokollen.

 • SIKO:s kontaktuppgifter här!

SIKO:s stadgar EFTER stadgeändring 15/2 2014 (pdf-format här!)

SIKO:s stadgar EFTER stadgeändring 15/2 2014, REVIDERAD 26/1 2015:
Tillagd punkt 15 i § 9, dagordning för årsmöte. Beslut om medlemsskap av ny förening (pdf-format här!)


§ 1  ORGAN OCH ÄNDAMÅL (som tidigare)

SIKO - Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation - är ett politiskt och fackligt

obundet samarbetsorgan för intresse- och skärgårdsföreningar inom Stockholms läns kust

och skärgårdsområden. SIKO skall i gemensamma frågor företräda den bofasta befolkningen

inför myndigheter och politiska samhällsorgan, därvid slå vakt om de bofastas intressen i

fråga om markanvändning, näringsliv, natur, kulturliv och samhällsfunktioner.

 

§ 2  MEDLEMSKAP (ändrad)

Till medlemskap i SIKO kan antas kust- och skärgårdsförening. Den skall vara politiskt

och fackligt obunden. Föreningen ska arbeta för den bofasta kust- och skärgårdsbefolk-

ningens möjligheter att leva kvar i sin hembygd under tidsenliga förhållanden, främja en

ökning av skärgårdsbefolkningen genom att förbättra förutsättningar för att möjliggöra

fastboende samt i övrigt verka på de sätt som sägs i §1 av dessa stadgar.

Anslutning sker efter beredning i SIKO:s styrelse och beslut av SIKO:s årsmöte.

Medlemsförening som bryter mot dessa stadgar eller eljest motarbetar SIKO kan uteslutas.

Innan SIKO fattar ett sådant beslutskall medlemsföreningen ges möjlighet till förklaring i ärendet.

 

§ 3   MEDLEMSAVGIFT (ändrad)

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och betalas årligen.

 

§ 4    DELEGATER OCH RÖSTRÄTT (ändrad)

Varje medlemsförening utser inom sig två delegater som har varsin röst på årsmötet. 

Dessutom utses två ersättare. Delegaterna och ersättarna ska vara mantalsskrivna eller fast

boende inom föreningens verksamhetsområde. Vid lika röstetal äger ordföranden utslags-

rösten, utom vid personval då lotten avgör.

 

§ 5    KOSTNADER (ändrad)

Varje medlemsförening svarar för sina kostnader vid SIKO:s sammanträden om SIKO ej 

beslutar annat. Av SIKO delegerat uppdrag ersättes enligt beslut för varje särskilt tillfälle.

Traktamente och resekostnader ersätts enligt skatteverkets normer.

 

§ 6    STYRELSE (ändrad)

Den löpande verksamheten sköts av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen ska

bestå av minst sex och högst tio ordinarie ledamöter jämte ordförande och fyra ersättare.

Valbar till styrelsen är den som är medlem i SIKO-ansluten förening och mantalsskriven 

inom föreningens område. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera personer med 

särskild kompetens. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom

vid personval då lotten avgör. Mandattiden för styrelsens ledamöter är två år utom för

ordförande som väljs för ett år. Mandatperioderna fördelas så att ny- eller omval sker av

halva styrelsen varje år.

 

§ 7    NOMINERINGAR OCH VALBEREDNING (nyinsatt paragraf)

Valberedningen utses på årsmötet. Valberedningen väljs på ett år och den ska bestå av

minst fem ledamöter, varav en sammankallande.

Valberedningen ska:

 • ha god kunskap om skärgården och skärgårdens levnadsvillkor.
 • sträva efter att styrelsen får en geografisk spridning.
 • ha ett bra kontaktnät.
 • ha en representativ geografisk fördelning.
 • hålla minst tre möten (fysiskt eller telefon) inför årsmötet.
 • föra minnesanteckningar från sina möten.
 • lämna sitt förslag två veckor innan årsmötet.
Varje medlemsförening har rätt att lämna två förslag på styrelseledamöter.
Valberedningen har rätt att själv föreslå två kandidater. Inom den kretsen av nominerade
föreslår valberedningen ledamöter till styrelsen inklusive förslag på ordförande.

§ 8    REVISION (förkortad)

Styrelsen skall snarast efter verksamhetsårets utgång till revisorerna överlämna

erforderliga handlingar för uppdragets fullföljande. 

 

§ 9    ÅRSMÖTE (ändrad)

Årsmötet som är SIKO:s högsta beslutande organ, skall hållas senast den 1 mars.

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det erforderligt, eller då en fjärdedel av medlems-

föreningarna med angivande av orsak så begär. Extra årsmöte kan endast behandla frågor

för vilka de sammankallats. Motioner och förslag skall ha inkommit till styrelsen före den

15 januari, för att kunna behandlas på årsmötet.

Dagordning vid årsmötet

1. Anmälan av delegater och justering av röstlängd

2. Frågan om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare

5. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse

samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Inkomst- och utgiftsstat, fastställande av årsavgift

7. Frågan om arvoden

8. Val av ordförande

9. Val av övriga styrelseledamöter enligt § 6

10. Val av ersättare enligt § 6

11. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

12. Val av valberedning

13. Övriga val som SIKO har att förrätta

14. Inkomna motioner och förslag (presentation av ny medlemsansökan)

15. Beslut om medlemsskap av ny förening (nyinsatt punkt 2015-01-26)

16. Övriga frågor

17. Avslutning av årsmötet

 

§ 10    SAMMANTRÄDEN (ändrad)

Förutom årsmöte ska det anordnas minst ett möte per år, som ska vara öppen för alla.

Styrelsen har protokollförda sammanträden, fysiska eller per telefon, efter behov - dock

minst sex gånger per år. Medlemsförening har rätt att skicka representant till styrelse-

möten, på egen bekostnad, men sådan representant har ingen rösträtt.

 

§ 11    PROTOKOLL (ändrad)

Protokoll skall föras vid års- och styrelsemöte och ska delges medlemmarna. De kan även

skickas till intresse- och samhällsorgan och sammanslutningar som av SIKO bedöms

engagerade i skärgårdsfrågor samt till nyhetsmedia med bevakning inom SIKO:s verksamhets-

område.

 

§ 12    KALLELSE (förkortad)

Kallelse till årsmöte och styrelsemöte ska göras senast 14 dagar före mötet.

 

§ 13   VERKSAMHETSÅR (som tidigare)

SIKO:s verksamhetsår är kalenderåret.

 

§ 14    FIRMATECKNARE (förkortad)

SIKO:s firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar årligen vid konstituerande möte.

Mot SIKO:s skulder svarar endast dess tillgångar.

 

§ 15    STADGEÄNDRINGAR (ändrad)

Ändringar av dessa stadgar, utom §1, beslutas på två av varandra följande årsmöten,

varav ett ordinarie . I kallelsen till dessa möten skall klart anges ändringsförslaget och det

måste vid båda mötena nå minst två tredjedels majoritet.

 

§16    UPPLÖSNING (som tidigare)

SIKO kan endast upplösas om beslut därom fattats med minst två tredjedels majoritet vid

två på varandra följande ordinarie årsmöten. I kallelsen till dessa två årsmöten skall klart

anges förslaget om upplösning av SIKO. Eventuella tillgångar, skall sedan SIKO:s alla

skulder reglerats, fördelas mellan föreningar som då är medlemmar.