Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


31/1 Enkäten om sophantering i skärgården

2020-01-31

Länsstyrelsens enkät om sophanteringen på öarna!

Enkätundersökningen har pågått under januari månad 2020 och är nu avslutad. Över 2000 svar har inkommit och nu påbörjar Länsstyrelsen sitt analysarbete.Läs mer om Stockholms skärgårds avfallshantering nedan:

Tidningen Skärgården rapporterar att Länsstyrelsen nu gör en förstudie av avfallshanteringen för att ringa in problemen. Med hjälp av en enkät riktad till skärgårdsbor ska Länsstyrelsen kartlägga hur det fungerar – eller inte fungerar – på öarna.

Läs Tidn. Skärgårdens artikel via länken här!

Hur fungerar sophanteringen på din ö? Om enkäten:

Enkäten riktade sig till alla skärgårdsboende, både heltid-, deltid- och fritidsboende, samt företagare i skärgården. Bland frågorna fick man ta ställning till hur man upplever olika delar av avfallssystemet – från hushållsavfall till grovsopor och farligt avfall.

Läs hela infobrevet från Länsstyrelsen

En delrapport från Länsstyrelsen 2020-01-23

Mer om avfallshantering på öar och i glesbygd

Ett utdrag från SRF:s tidskrift Vi skärgårdsbor nr 3-2019, sid 22:

År 2009 genomförde Avfall Sverige - kommunernas branchorganisation för avfallshantering - en utredning om hur läget var i Sverige för avfallshantering på öar och i glesbygd. Förra året, 2019, var det dags att uppgradera denna rapport och Avfall Sverige gav uppdraget till UrbanEarth Consulting. Ett första möte hölls den 12 september 2019 i Avfall Sveriges lokaler i Stockholm. Workshopen kompletteras med djupintervjuer och ska så småningom resultera i en ny rapport.

SRF:s arbetsgrupp Miljö & Energi deltog i workshopen och passade även på att skaffa eget underlag genom en webbenkät bland sina medlemsföreningar i hela landet, som resulterade i 38 svar vilka totalt handlade om 58 öar (ett flertal svar kom från Stockholms skärgård, SIKO:s anm). Enkätsvaren pekade på att lösningarna nästan är lika många som antalet öar. I stort är man ganska nöjd med sophanteringen men önskar fler sorteringsmöjligheter på öarna. Framförallt vill man sortera plast, papper, glas och metall.

Från och med 2021 skall det bli enklare för hushållen att källsortera. Huvudregeln blir att fler hushåll ska få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt som för restavfallet (hushållssopor) - eller i nära anslutning till hushållen. Hur detta skall genomföras ute på öar framgår inte av Naturvårdsverkets handledning. Det kommer antagligen bli heta möten mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), kommuner och entreprenörer hur detta skall lösas, avslutar Lennart Andersson sin artikel för Miljö- och Energigruppen, SRF.

Läs hela artikeln här!

Eller ladda hem Vi skärgårdsbor nr 3-2019 här (bättre kvalitet, artikeln på sid 22).

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)